โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

งานประกาศรางวัล “ทูตความดี ศรีสยาม ๒๕๖๔” (ระดับภูมิภาค) ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบโลรางวัลเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ บุคคลสืบสานวัฒนธรรมแห่งปี ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า ทูตความดี ศรีสยาม (ภาคใต้) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรม พี.เอ็น เม้าท์เทิร์น รีสอร์ท อ. อ่าวลึก จ.กระบี่

   งานประกาศรางวัล ทูตความดี ศรีสยาม ๒๕๖๔” (ระดับภูมิภาค)  ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบโลรางวัลเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ บุคคลสืบสานวัฒนธรรมแห่งปี ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า   ทูตความดี ศรีสยาม (ภาคใต้) ประจำปี ๒๕๖๔     ณ โรงแรม พี.เอ็น เม้าท์เทิร์น รีสอร์ท  อ. อ่าวลึก จ.กระบี่

                                 


   งานประกาศรางวัล ทูตความดี ศรีสยาม ๒๕๖๔” (ระดับภูมิภาค)  ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบโลรางวัลเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ บุคคลสืบสานวัฒนธรรมแห่งปี ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า                                       

                                            ทูตความดี ศรีสยาม (ภาคใต้) ประจำปี ๒๕๖๔                                                                                             

                   วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2564         ณ โรงแรม พี.เอ็น เม้าท์เทิร์น รีสอร์ท  อ. อ่าวลึก จ.กระบี่

******************************************************************************************

.               ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานพิธีมอบโลรางวัลเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ บุคคลสืบสานวัฒนธรรมแห่งปี ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า ทูตความดี ศรีสยาม (ภาคใต้)ประจำปี ๒๕๖๔    ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศคุณค่าแห่งบุคคลที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมตลอดจนเป็นการยกย่องหน่วยงานหรือผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมมาโดยตลอด รวมไปถึงเจ้าของกิจการที่มีจิตอาสาเสียสละเพื่อสังคม 
             ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องเชิดชูแก่บุคคลในหลายสาขารางวัล ทั้งด้านบุคคลทั่วไป ข้าราชการ ศิลปินพื้นบ้าน และสื่อสารมวลชน รวมทั้งบุคคลตัวอย่างทรงคุณค่าต่อสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคลให้สามารถประพฤติปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดีเยี่ยม .               โดยกำหนดการจัดงานพิธีมอบโลรางวัลเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์ บุคคลสืบสานวัฒนธรรมแห่งปี ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า ทูตความดี ศรีสยาม (ภาคใต้) ประจำปี ๒๕๖๔ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม พี.เอ็น เม้าท์เทิร์น รีสอร์ท  อ. อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมี ม.ร.ว. วรปภา จักรพันธุ์ เป็นประธาน คณะกรรมการ ผู้บริหาร ชมรมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมแห่งไทย (ผู้ร่วมงานกรุณาแต่งกายเข้าร่วมงานด้วยชุดสุภาพสากล)

 

 


 


 

 

🔴รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย🔴

                ร่วมสมทบทุนและจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทุนการศึกษา และจัดซื้ออุปกรณ์แก่น้องๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศ และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยชมรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ กลุ่มเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมภาคใต้

🔴โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้🔴

.               ๑.เป็นบุคคลที่ทำ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีการริเริ่มหรือสนับสนุน โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และการเมือง ตลอด จนการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

.               ๒.เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และไม่เคยต้องคดีความมาก่อน

.               ๓.เป็นบุคคลที่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ด้วยการอุทิศตนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

.               ๔.เป็นผู้ที่บุคคลที่ให้การสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประจำถิ่นอย่างต่อเนื่อง

.               ๕.เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบตนเอง ต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีชื่อสัตย์โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการทำงาน ตลิดจนเป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับ

 

 


 


🔴เอกสารที่ต้องใช้🔴

.               ๑. มีหลักฐานรับรองตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่

.               ๒. มีเอกสารและหลักฐานยืนยันในการประกอบอาชีพที่สุจริต เช่น ใบรับรอง จากบริษัท กรณีเจ้าของกิจการ       (ใบทะเบียนการค้า) หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เช็คประวัติและคุณสมบัติของท่าน

👉 ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือรับคำปรึกษาได้ที่คณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ของชมรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเศไทย และ กลุ่มเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมภาคใต้ หรือตัวแทนที่ทางคณะผู้จัดงานมอบหมายเป็นผู้ประสานงานเพื่อส่งรายชื่อคัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัล

 

📌 โดยตามกำหนดเดิมจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในกรุงเทพมหานครระบาดหนัก จึงทำให้มีกระกระจายงานเพื่อจัดงานมอบรางวัลไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อความสะดวกของผู้รับรางวัล

🌟ชมรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย🌟                                                                                                  องค์กรอิสระเพื่อสาธารณประโยชน์

(นายสุรเดช พันธุรัตน์)                                                                                                                     ประธานชมรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

🌟กลุ่มเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมภาคใต้🌟                                                                                                  (นายอลงกต ภัทรศรีวาณิชย์)                                                                                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมภาคใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น