โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

" เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ " " ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "

  " เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ "   " ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 )

 " ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว " 


" โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ " 

โรงเรียนธรรมราชศึกษา ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เลขที่ 2 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อฺตฺสิวมหาเถระ) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมราชานุวัตร” เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อปี พ.ศ.2503 โดยใช้ทุนทรัพย์ที่พระเดชพระคุณขายที่ดินที่เป็นมรดก จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสมทบอีก 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยเจตนารมณ์จากลิขิตของพระคุณท่าน ในสมุดหมายเหตุเล่มที่ 1 ของโรงเรียนธรรมราชศึกษาว่า


 “ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้บริหารคณะสงฆ์ภาคนี้ พิจารณาเห็นว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวง เป็นวัดประจำจังหวัดมีเนื้อที่กว้างขวางมีการศึกษานักธรรม – บาลี และโรงเรียนบาลีมัธยมอยู่ ถ้ามีการศึกษาของเด็กเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่งก็จะเป็นการดี เป็นการช่วยเหลือราชการในการจัดการศึกษาและสงเคราะห์เด็กให้มีที่เรียนสะดวกขึ้น เพื่อจะได้อบรมเด็กให้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม ยึดมั่นในศาสนา” และอีกตอนหนึ่งความว่า “พระภิกษุสามเณรเป็นผู้สอนคนต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจะสอนชาวบ้านได้” พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2515 โดยมีจุดยืนที่ตั้งไว้คือ ให้ศิษย์ยานุศิษย์ ตลอดจนผู้บริหาร ครู อาจารย์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา และอดีตผู้รับใบอนุญาตองค์ที่ 2 คือพระธรรมสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร)

              ปัจจุบันพระเทพสิงหวราจารย์ ดร.เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร / รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนธรรมราชศึกษา ได้สำนึกในเมตตาขององค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน จึงได้ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจทุกอย่าง เพื่อสืบทอดเจนตารมย์อันยิ่งใหญ่ อันจักเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติสืบต่อไปและพระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่โรงเรียนธรรมราชศึกษา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในบริเวณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโรงเรียนมีคณะครูที่ชำนาญงานหลายด้าน จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงดังต่อไปนี้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

3. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น


    การเทิดทูนพระมหากษัตริย์ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความกตัญญุกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของแผ่นดินแล้ว อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสามัคคีของคนไทยที่กระทำสิ่งต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในแต่ละด้าน

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 ) จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 


CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น