โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566

อำเภอรือเสาะ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา

 อำเภอรือเสาะ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

เมื่อวันทื่  4 มีนาคม  2566  นายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วย นายหฤฎษ์ มาหะมะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และ นางสาวปัทมา ดารี ปลัดอำเภอ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

 


 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับพื้นที่ ซึ่งมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยนายอำเภอรือเสาะพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทีมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น