จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

พระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม ปวงข้าพระพุทธเจ้า


พระมหากรุณาธิคุณ  ปกเกล้าปกกระหม่อม  ปวงข้าพระพุทธเจ้า 

"การบำเพ็ญคุณงามความดี มีความซื่อตรง มีความเพียร ของผู้เป็นข้าราชการ กระทั่งเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนและยึดถือเป็นแบบอย่าง ถือเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ประการสำคัญแก่สถาบันข้าราชการ ผู้ล้วนเป็นข้าราชการของแผ่นดิน ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการทุกหมู่เหล่าถือเป็นข้าต่างพระเนตรพระกรรณผู้ซึ่งได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ได้เกิดพลานุภาพทางกำลังใจใหญ่หลวงในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

 บำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความสำคัญประการนี้อธิบายให้เกิดความเข้าใจได้ว่า ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างอันดีงาม และเป็นกำลังใจแก่กัน ในการดำรงรักษาประเทศชาติให้มีความร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี"
/ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รงเรียนจิตอาสาพระราชทานฯ
8 พ.ย. 62


เมื่อเช้าวันนี้ (วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ วุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ข้าราชการตามรอยพระยุคลบาท" ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 4/62 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์


#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#วุฒิสภา#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น