โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบเลขที่บ้านตามโครงการ "บ้านสวยเมืองสุข"


รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. มอบเลขที่บ้านตามโครงการ "บ้านสวยเมืองสุข"


วันนี้ 14 ธันวาคม 2561  ที่โรงเรียนวัดลำใหม่  หมู่ที่ 1 บ้านปีซัด ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมมอบเลขที่บ้าน        

    ตามโครงการจัดระเบียบหมู่บ้าน "บ้านสวยเมืองสุข" เพื่อคืนความสุขแก่ประชาชน ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปี 2561  โดยมี นายสมศักดิ์ ชูเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปีซัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ


สำหรับกิจกรรมมอบป้ายเลขที่บ้านแก่ครัวเรือนเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้อำเภอเมืองยะลาดำเนินการจัดทำโครงการและจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 200,000 บาทให้แก่บ้านปีซัด หมู่ที่ 1 ตำบลลำใหม่

โดยมีครัวเรือน ที่รับป้ายเลขที่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 276 หลังคาเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดระเบียบบ้านเรือนให้มีความสวยงามและมีเลขที่บ้านทุกหลังคาเรือนมีความสะดวกในการติดต่อและในการค้นหาของหน่วยงานต่างๆที่สำคัญเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน


พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า โครงการมอบป้ายเลขที่บ้านแก่ครัวเรือน เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนประจำปี 2561เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบบ้านเรือนให้สวยงาม

 สร้างความสะดวกในการติดต่อและค้นหาของหน่วยงานต่างๆ เสริมสร้างความเข้าใจของคนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามโดยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรักความสามัคคีปรองดอง และสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ขอบคุณภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น