โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยะลา สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารคณะอัลกุรอานและอัสสุนะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


  ยะลา   สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารคณะอัลกุรอานและอัสสุนะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

     เมื่อวันทึ่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ คณะอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู รายา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะ ในการเสด็จเยือนประเทศไทย พร้อมเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารคณะอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ หรือ Bachelor of Arts Program in Al-Quran and Al-Sunnah ( International Program)

  โดยได้เน้นให้ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มีการพัฒนาในเชิงรุกด้านอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มี คุณภาพ คุณธรรม และเข้าใจในด้านอัลกุรอานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น พร้อมจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง


     ในการเสด็จมาเยือนครั้งนี้ โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ(ศอ.บต.) รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เข้าร่วมรับเสด็จ 

     โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี และนายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งคณะอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ในครั้งนี้ว่า ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้เปิดคณะอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ ซึ่งเป็นคณะที่ทรงคุณค่าแก่เยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ที่จะได้เรียนรู้ถึงอัลกุรอานอย่างเต็มที่ เพราะอัลกุรอาน คือ พระดำรัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานแก่ท่านนบีมูฮัมหมัด เพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษย์ไปสู่การมีชีวิตที่มีความสงบสุขในโลกนี้และโลกหน้า

     สำหรับ คณะอัลกุรอานและอัสสุนนะฮ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอิสลามประจำรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียและสำนักงานวัฒนธรรมมลายู รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือน มีนาคม 2560 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 20 เดือน โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

 มีนักศึกษาที่สนใจและสมัครเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ รุ่นที่ 1 จำนวน 42 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา จำนวน 3 คน, จีน 1 คน, เมียนมา 1 คน อินโดนีเซีย 1 คน และนักศึกษาจากประเทศไทย จำนวน 36 คน

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการสถาปนาขึ้น โดยนักวิชาการมุสลิมและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษาในภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านอิสลามศึกษาและศาสตร์แขนงอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และความคาดหวังในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิภาค


 นอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนระดับปัญญาชนของท้องถิ่นและประเทศที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย
ขอบคุณภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น