จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ตามโครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร)ตามแนวประชารัฐ”

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  จัดอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ตามโครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร)ตามแนวประชารัฐ”

โดยความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank)  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ร่วมมือกันดำเนิน โครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEsเกษตร) ตามแนวประชารัฐ ”  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561  จำนวน  5  รุ่น มีผู้สนใจและเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 500 ราย

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อปั้นกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ  ปรับเปลี่ยนจากการขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบที่ได้ราคาต่ำ เป็นการทำการเกษตรอุตสาหกรรมเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป ตลาดอย่างครบวงจร จากการอบรม มีผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้คัดเลือกและนำตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปเพื่อพัฒนาต่อยอดทันที  เช่น กล้วยกวน ข้าวหอมกระดังงาบรรจุสุญญากาศ เมี่ยงคำ อำเภอวังวิเศษ , น้ำมันหอมระเหยและชาจากใบย่านาง ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง  , เครื่องแกง อำเภอหาดสำราญ ข้าวกล้อง ข้าวสังข์หยดบรรจุถุงสุญญากาศ อำเภอนาโยง และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนหาดปากเมง ได้นำสินค้าของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจทำจากเปลือกหอยที่ทิ้งแล้วจาก ร้านอาหาร มาจัดแสดง

2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มแปรรูป เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป (SMEsเกษตร) ที่มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

3. เพื่อสร้างการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ตามแนวประชารัฐ ทั้งนี้ ได้เชิญ ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ การทำเกษตรอินทรีย์โดยใช้ ระบบชุมชนรับรอง หรือ PGS และเชิญคลังจังหวัดตรัง ให้ความรู้ความเข้าใจ การออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้มีเงินบำนาญไว้ใช้ยามแก่ชรา และยังได้มีการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จำนวน 53 คน

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และการปรับปรุงระบบการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกร เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่า การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำปลายน้ำ ในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร

ขอบคุณข่าว : ชัญญานุช เพ็งชิต

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น