จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานสหกรณ์ จ.นราธิวาส รุกฟื้นฟูสหกรณ์ขนาดเล็กในพื้นที่สู่ความเข้มแข็งสำนักงานสหกรณ์ จ.นราธิวาส รุกฟื้นฟูสหกรณ์ขนาดเล็กในพื้นที่สู่ความเข้มแข็ง

      นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สหกรณ์เข้มแข็งด้วยใจบุคคล 4 ฝ่าย"  ในการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมตันหยง เมืองนราธิวาส โดยมีผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรขนาดเล็ก ในพื้นที่ จ.นราธิวาส จำนวน 9 แห่ง รวม 70 คน

        โดยการจัดประชุมฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์  มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในการบริหารจัดการสหกรณ์ เพิ่มทักษะ และเทคนิคการบริหารงานธุรกิจสหกรณ์สู่ความสำเร็จ 

        และสามารถทำแผนพัฒนาสหกรณ์เป็นแนวทางการจัดการธุรกิจแบบสหกรณ์ที่แท้จริง โดยได้รับเกียรติจากรองประธานสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด จังหวัดปัตตานี ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก จำกัด นราธิวาสและผู้จัดการสกรณ์การเกษตรควนขนุน จำกัด จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากร โดยคาดหวังแต่ละสหกรณ์ที่เข้าโครงการสามารถมีแผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้ทุกสหกรณ์

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น