จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

กอ,รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


กอ,รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


            วันที่ 9 มกราคม  2561 เวลาเวลา 13.30 น.ที่ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคื4 ส่วนหน้าได้จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนถาคใต้ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน


            พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เผยว่าวันนี้กำลัง 3 ฝ่ายเราได้บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว ทั้งในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานด้านการพัฒนาและกลไกราชการปกติ ภายใต้การบูรณาการและขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่และตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน ภายใต้แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พุทธศักราช 2561

           เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามนโยบายคือ     การเปลี่ยนผ่านการแก้ไขปัญหาไปสู่ระยะที่ 3 คือ การเสริมสร้างสันติสุข  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้กำหนดในปี 2561 เป็นปีแห่งการปฏิบัติการเชิงรุกในทุกมิติ ด้วยการสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ยึดหลักกฎหมายและแนวทางสันติวิธี เคารพสิทธิมนุษยชนมีความโปร่งใส รวมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติ ของกำลังพลทุกระดับต้องไม่สร้างเงื่อนไข

          ที่สำคัญคือ การรุกเข้าทางประชาชนเพื่อสร้างความสงบสุขในหมู่บ้านภายใต้หลักคิดที่สำคัญคือ กฏหมายนำ การทหารตาม การเมืองขยาย และสานต่องานพัฒนา โดยนำโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

        นอกจากนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้     ในระดับพื้นที่ด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งรวมถึง พี่น้องสื่อมวลชนด้วย โดยในขั้นต้นได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปเรียบร้อยแล้ว

          ปัจจุบันแม้เหตุการณ์ความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ แต่เป็นเพียงการสร้างสถานการณ์ เพื่อสร้างความหวาดกลัวและสร้างความเกลียดชัง ดังนั้น  การสร้างความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ วันนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม       

           มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาตามลำดับ ที่สำคัญคือ พี่น้องประชาชน     มีความเข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์ มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐมากขึ้น    ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องสื่อมวลชน ในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

            และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นมาโดยลำดับ โดยมีความคาดหวังว่ากิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องสื่อมวลชนในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ในการนำนโยบายและการปฏิบัติงานไปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสมดุลในพื้นที่สื่อ เพื่อช่วยกันสร้างสันติในพื้นที่ต่อไป และขอให้เข้าสู่ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ต่อไป

ขอบคุณ มูกะตา หะไร จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...