จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กศน.นราธิวาส อบรมคณะครูประวัติศาสตร์ไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย


กศน.นราธิวาส อบรมคณะครูประวัติศาสตร์ไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย


         วันที่11ธค.60 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธิโครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย โดยมี นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส และผู้อำนวยการ กศน.ทุกอำเภอ คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษา กศน.จังหวัดนราธิวาส จำนวน350คน มีการอบรบวันที่11ธค.ถึงวันที่12ธค.60


          สืบเนื่องจาก พระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเน้นย้ำให้ภาครัฐจัดการศึกษาและทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ราชวงศ์รัฐบาลจึงน้อมรับนำพระราชดำริดำกล่าว ไปกำหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษาเพือสืบสานพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่นับตั้งแต่เสด็จครองสิริราชสมบัติตราบจนเสด็จสวรรคตด้วยสำนึกพระมหากรุณาติคุณของพระองค์เป็นลันพ้นที่สุดมิได้

         นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญกลุ่มเป้าหมายคณะะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.ในการจัดการเรียนรู้เพือจะพัฒนาผู้ที่เรียนโดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา กศน.ได้รับการปลูกฝั่งภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนเกิดความรัก และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์         การจัดงานครั้งนี้เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ จากชาวบ้านในชุมชน และจากอินเตอร์เน็ตเพือให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยเพือที่จะรู้ประวัติความเป็นมาและค้นคว้าหาความจริงเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร กศนสำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส มีความตระหนักของผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของตนเอง และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และรังเกียจการทุจริตคอร์รัปชันดำรงชีวิตด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพลเมืองที่ดี


ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...