จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สตูล ผบ.ฉก.ร.5 เปิดการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน และยิงปืนด้วยกระสุนจริง รุ่นที่ 1”โครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2561(ชมคลิป)

สตูล ผบ.ฉก.ร.5 เปิดการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน และยิงปืนด้วยกระสุนจริง รุ่นที่ 1”โครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2561(ชมคลิป)

       เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเขาจีน หมู่ที่ 1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 5 (ผบ.ฉก.ร.5) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง  ตามโครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีพ.อ. นิคม ทองอินทร์แก้ว ผบ.ร.5 พัน 2และ ร.ต.ดอเลาะ ดองอย หัวหน้าชุดชป.กร.กกล.เทพสตรี ที่ 405 กล่าวรายงาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ต.ตำมะลังและต.คลองขุด  จำนวน 50 คน เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้



         ด้านพ.อ.วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 5 กล่าวว่า ในการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบล ตามแนวชายแดน และการยิงปืนด้วยกระสุนจริงนั้น ทางกองทัพบก ได้จัดสรรงบประมาณ มอบหมายให้ กองกำลังเทพสตรี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ดำเนินการฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลตามแนวชายแดนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน  เพิ่มศักยภาพของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาอธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข 

         มีขีดความสามารถรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ  และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความชำนาญในการใช้อาวุธ และการปฏิบัติทางยุทธวิธี  ในระดับที่สามารถนำไปใช้ป้องกันหมู่บ้านของตนเอง  พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารได้  อีกทั้งให้ประชาชนได้ธำรง รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์


        ร.ต.ดอเลาะ  ดองอย  หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังเทพสตรี ที่ 405 (หน.ชป.กร.กกล.เทพสตรี ที่ 405) กล่าวว่า ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นไปตามแผนป้องกันประเทศ ของกองทัพบก  ในการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนด้านกิจการพลเรือน ได้ให้ความสำคัญของกองกำลังประชาชนตามแนวชายแดน  และจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดนและการยิงปืนด้วยกระสุนจริง  รุ่นที่ 1  สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การเมืองการปกครอง  ในพื้นที่ตามแนวชายแดน  ให้มีศักยภาพและมีความพร้อม  รับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น

         โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน  ราษฎรในพื้นที่  ให้มีความรักหวงแหนแผ่นดินเกิด  มีความรู้รักสามัคคี เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังประชาชน  และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อสร้างองค์ความรู้  ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดน  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับด้านความมั่นคง  และสามารถปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศของกองทัพบกได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา  และประชาสัมพันธ์ ที่ 402 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน  กองกำลังเทพสตรี ที่ 405 มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม


ขอบคุณสตูล // นิตยา แสงมณี

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...