จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร


นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร


         วันที่4 ต.ค.60 ที่สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส เป็น ประธาน โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ โดย มีครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกหน่วยงานทางการศึกษา 5 หน่วยงานหลักในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน

        วัตถุประสงค์ของการงานครั้งนี้เพือ 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม 2.เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับครู ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดี และพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม 3.เพื่อให้ครูนำพระราโชบายด้านการศึกษาไปยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ผู้ดำเนินการจัดโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดนราธิวาส  สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าประชุมโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จระเจ้าอยู่หัว  
  
           มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกร สู่การปฏิบัติ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จงรักษ์ พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนายชำนาญ ฤทธิ์ช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส  เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ทั้งปวง กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

         การดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย  ทั้งปวงกอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษา                   ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี               

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานทำ-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

      จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนา     ให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพ        และมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...