จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สหกรณ์นราธิวาส ลงพื้นที่ 3 อำเภอ มอบนโยบายพัฒนาสหกรณ์ ยกระดับสหกรณ์ในพื้นที่เป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับรากหญ้า


สหกรณ์นราธิวาส ลงพื้นที่ 3 อำเภอ มอบนโยบายพัฒนาสหกรณ์ ยกระดับสหกรณ์ในพื้นที่เป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับรากหญ้า       จังหวัดนราธิวาส นำบุคลากรในหน่วยงานจัดกิจกรรมสองแถวแรลลี่ โก-ลก แว้ง สุคิริน เพื่อศึกษาสถานภาพสหกรณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส และบริบทของชุมชนต่างๆในเชตพื้นที่สามเหลี่ยมมั่นคั่ง มั่นคง ยั่งยืน เพื่อนำมาถอดบทเรียนเป็นประเด็นในการส่งเสริมมหกรณ์ตอบโจทย์บริบทการพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนใต้        นายนอร์ดีน เจะแล สหกรณ์ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการในรูปแบบ สองแถวแรลลี่ โกลก-แว้ง-สุคิริน โดยได้ใช้บริการรถยนต์ 2 แถวขนาดเล็กของสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กแว้ง จำกัด เป็นพาหนะในการเดินทาง และได้แบ่งคณะเป็น 4 ชุดๆละ1คันๆละ 20 คน รวม 80 คน โดยคันที่ 1 เดินทางไปถอดบทเรียนของสหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก จำกัด อ.สุไหงโก-ลก ชุดที่ 2 ถอดบทเรียนสหกรณ์อิสลามสุไหงโก-ลก จำกัด อ.สุไหงโก-ลก ชุดที่ 3 ถอดบทเรียนสหกรณ์การเกษตรแว้ง จำกัด อ.แว้ง และชุดที่ 4 ศึกษาบริบทในพื้นที่ตามเส้นทางสุไหงโก-ลก แว้ง และสุคิริน 


        โดยนัดหมายให้ทุกชุดไปพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณจุดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(ล่องแก่งและร่อนทอง)บ้านปาโจ ม.1 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาสพร้อมฟังการบรรยายสรุปของวิทยากรในพื้นที่ และทุกชุดร่วมทำกิจกรรมวอล์คแรลลี่ โดยการล่องแก่่งและร่อนทอง เพื่อสร้างทีมงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์ Nara Gembira (คนสำราญ งานสำเร็จ) และต่อด้วยร่วมก้นปลูกต้นตะเคียนซั้นตาแมวเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9

       ซึ่งเป็นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส รวม 3 ต้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสร็จแล้วเดินทางกลับมาเพื่อจัด Work Shop ที่อำเภอสุไหงโก-ลก และในวันที่สอง ได้รับเกียรติจากรองประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส ได้มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับศักยภาพของพื้นที่ในการตอบสนองนโยบายภาครัฐและพัฒนาเขตการค้าชายแดน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการระดมสมองในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ 

      และในพื้นที่อื่นในจังหวัดนราธิวาส โดยในภาคบ่าย สหกรณ์จังหวัดนราธิวาสได้บรรยายพิเศษหัวข้อ"การขับเคลื่อนนโยบาย Smart agriculture Curve ปี 61"ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ให้บุคลากรในสำนักงานได้รับทราบในเบื้องต้น ซึ่งคาดว่าผลจาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

      นอกจากเป็นการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสแล้ว ยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของสหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็กแว้ง จำกัด ที่ต้องการพัฒนายกระดับการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการรถโดยสารขนาดเล็กจากอำเภอสุไหงโก-ลก ไปยังจุดท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางสุไหงโก-ลก แว้ง สุคิริน ต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี.

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...