จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

แพะแสนตัวทั่วกระบี่ เปิดตลาดใหม่ที่มีอนาคต ที่มีความต้องการสูงจากจีนและมาเลเซีย(ชมคลิป)

แพะแสนตัวทั่วกระบี่ เปิดตลาดใหม่ที่มีอนาคต ที่มีความต้องการสูงจากจีนและมาเลเซีย (ชมคลิป)

      โครงการธนาคารแพะเพื่อเด็กกระบี่คนดี  โดยมีนายชวน   ภูเก้าล้วน  ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่   ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรชาวสวนปาล์ม สวนยางมาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่  ได้มีอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงแพะ  เพื่อผลิตอาหารฮาลาลรองรับนักท่องเที่ยว   ตั้งเป้าส่งออกสู่ตลาดใหม่อย่างจีนและมาเลเซีย   ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก   
 ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่    

      มีเป้าหมายส่งเสริมให้กระบี่มีแพะไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนตัวภายในปี 2567 ได้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนพันธุ์แพะเพื่อเด็กกระบี่พันธุ์ดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้เกษตรกรยืมพันธุ์แพะไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ และเพื่อส่งเสริมการดื่มนมแพะให้เด็กและเยาวชนของกระบี่ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้รับงบประมาณจากจังหวัดกระบี่ ดำเนินการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร พัฒนาการเลี้ยงแพะขุน และพัฒนาการตลาดแพะฮาลาล


   นางวรรณา หมวดชนะ ประธารฟาร์มสาธิตเลี้ยงแพะ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า  ตนได้เริ่มเลี้ยงแพะเมื่อ 3 ปีที่แล้ว  จากการได้รับการสนับสนุนพ่อพันธ์-แม่พันธ์แพะมาจากนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่   จำนวน 20 ตัว ต่อมาได้ขยายพันธุ์เพิ่มโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 มาใช้ในการเลี้ยงแพะ  สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว และขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในตำบลสินปุนมีทั้งหมดจำนวน 16 คน เลี้ยงแพะประมาณ 800 ตัว ซึ่งได้รับรางวัลโครงการต่างๆมากมาย จากทางจังหวัดกระบี่ และ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งล่าสุดสมาชิกผู้เลี้ยงแพะร่วมกันทำโครงการ ชุมชนสินปุน ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน


 จังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ทบทวนปรับแผนการพัฒนากระบี่เมืองแพะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นายศรีสุวรรณ ค้าของ ปศุสัตว์อำเภอคลองท่อม ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษา จึงทำการวิเคราะห์ผลการพัฒนา และปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาช่วงที่ผ่านมา และสรุปเสนอเป็นกลยุทธ์การพัฒนากระบี่เมืองแพะ 2561-2567 โดยเสนอให้มีหน่วยงานบูรณาการแบบประชารัฐ คือ กระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดและอำเภอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ภาคเอกชนโดยสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และทบวงมหาวิทยาลัย 

    โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย  โดยมีสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยรับซื้อ แปรรูป และทำตลาด โดยหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ขับเคลื่อนความพร้อมและความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรแบบแพะแปลงใหญ่ระดับจังหวัด รวมถึงการส่งเสริมการเลี้ยงและการผลิตแพะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย จะดูแลด้านสุขอนามัยของแพะทั้งหมด

  นายศรีสุวรรณ ค้าของ ปศุสัตว์คลองท่อม ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบี่เมืองแพะ 2561-2567 ทางด้านสำนักงานจังหวัดกระบี่ มีหน้าที่พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพื่อจะได้ตอบสนองแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เป็นอาชีพ ผลักดันเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ ให้รอดพ้นจากปัญหาวิกฤตเรื่องของราคาพืชผลตกต่ำ

       ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งส่วนนี้ เป็นส่วนที่จังหวัดกระบี่มองเห็นและขอเชิญชวนเกษตรกร งานนั่งรอแต่ราคายาง ราคาปาล์มน้ำมันเนื่องจากตลาดยังไม่อำนวยให้ปรับเปลี่ยนอาชีพมาเป็นการเลี้ยงแพะ เพื่อเสริมสร้างรายได้ในอนาคต
แผนงานทั้งหมดจะได้รับการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการพัฒนากระบี่เมืองแพะ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน

ขอบคุณ ข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม  ใจหาญ  จ.กระบี่  รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...