โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วิทยาลัยชุมชน นราธิวาส เปิดหลักสูตร ห้องเรียนผู้สูงวัย (ห้องเรียนเปาะจิ-เมาะจิ) ห้องเรียนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในพื้นที่ด้อยโอกาส ให้สามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน


วิทยาลัยชุมชน นราธิวาส เปิดหลักสูตร ห้องเรียนผู้สูงวัย (ห้องเรียนเปาะจิ-เมาะจิ) ห้องเรียนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในพื้นที่ด้อยโอกาส ให้สามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน

           วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เปิดโครงการ ห้องเรียนผู้สูงวัย (ห้องเรียนเปาะจิเมาะจิ)ห้องเรียนผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดหลักสูตรการเรียนการสอนครบเครื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียน ทั้งทางด้านจิตใจ ร่างกาย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็ง

ห้องเรียนผู้สูงวัย หรือแปลเป็นภาษาท้องถิ่นว่า (ห้องเรียนเปาะจิเมาะจิ) เป็นห้องเรียนที่จัดตั้งจากความตั้งใจของวิทยาลัยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามความต้องการของชุมชนที่ต้องการจะยกคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย และเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับความความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ในการเลือกพื้นที่และกลุ่มผู้สูงอายุในการเข้าเรียนในห้องเรียนผู้สูงวัยเพื่อความเข้าใจในภาษาไทยและมาลายูถิ่นที่ดีและเข้าใจภาษามากขึ้นเพื่อการดำรงชีพในสังคมปัจจุบันที่ต้องมีความรู้ความสามารถในการสื่อสานกับผู้ร่วมสังคมเดียวกัน

สำหรับห้องเรียนผู้สูงวัย (เปาะจิ - เมาะจิ) เป็นห้องเรียนที่เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษาหือผู้เรียน ซึ่งตอนนี้มีผู้สูงวัยสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทั้ง สิ้น 30 คน โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดหลบักสูตตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “การจัดตั้งห้องเรียนผู้สูงวัย(ห้องเรียนเปาะจิ - เมาะจิ) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มรคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ช่วยในการคิด และสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข และมีทักษะในการสื่อสานกับสังคมและสามารถดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

          นายอับดุลเลาะ หะยีมะสาและ ตัวแทนผู้สูงวัย ได้แสดงความคิดเห็นว่า “ห้องเรียนผู้สูงวัยทำให้ตนเองสามารถใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ และเห็นคุณค่าของตนเอง และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ของตนเองกับเพื่อน ๆ ในรุ่นเดียวกัน”

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส         

         0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น