จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เสร็จแล้ว…กฎหมายถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น “นิพนธ์”เผย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และอปท.ได้ประโยชน์มากกว่ากฎหมายจัดตั้งอปท. พร้อมรับข้อเสนอสมาคมอปท.ไว้เป็นข้อสังเกต

 เสร็จแล้ว…กฎหมายถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น “นิพนธ์”เผย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และอปท.ได้ประโยชน์มากกว่ากฎหมายจัดตั้งอปท. พร้อมรับข้อเสนอสมาคมอปท.ไว้เป็นข้อสังเกต

 


     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุม CA308 สภาผู้แทนราษฎร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.....สภาผู้แทนราษฎร

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... เสร็จแล้ว โดยมีสาระสำคัญ

และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งมีสรุปได้ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายเฉพาะที่เป็นการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมรประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อกันเพื่อถอดถอนหรือเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 254 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

2.ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยการปรับลดจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนเพื่อให้เหมาะสมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการกรณีการเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนที่แตกต่างไปจากขั้นตอนการสอบสวนตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนด (1) เหตุในการเข้าชื่อเพื่อขอให้สอบสวนและถอดถอน (2) จำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอน (3) เอกสารที่ต้องยื่นในการขอให้มีการสอบสวน (4) กำหนดหลักเกณฑ์ในกระบวนการพิจารณา การคัดค้านและการขอถอนชื่อ ขั้นตอนและวิธีการสอบสวน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยให้มีองค์ประกอบเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการสอบสวนไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในกระบวนการสอบสวนและการพิจารณาให้มีความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดให้ผู้กำกับดูแลมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารเพื่อให้กระบวนการใช้สิทธิของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้มีการเข้าชื่อกันเพื่อถอดถอนจนครบเกณฑ์

จำนวนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นบทบังคับให้ผู้กำกับดูแลต้องดำเนินการถอดถอน หรือดำเนินการให้มีการสอบสวนหากมีการเข้าชื่อครบจำนวน อันเป็นการจำกัดอำนาจดุลพินิจของผู้กำกับดูแลให้แตกต่างไปจากกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมิได้เป็นการเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลแต่ประการใด

โดยกำหนดให้ (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับดูแลสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น