โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วัดฉัททันต์สนาน ฟื้นฟู ธำรง พระพุทธศาสนา จชต. ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างเจดีย์ ๕ยอด ได้ยอดเงินกว่าห้าแสน(ชมคลิป)

  วัดฉัททันต์สนาน ฟื้นฟู ธำรง พระพุทธศาสนา จชต. ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างเจดีย์ ๕ยอด ได้ยอดเงินกว่าห้าแสน(ชมคลิป)       ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน


   เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2565 ที่ผ่านมา   วัดฉัททันต์สนาน  ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส ทอดผ้าป่าสามัคคี   สมทบทุนสร้างเจดีย์ ๕ ยอด(จำลองจากอินเดีย)  บนวิหารพระพุทธเมตตานราพิทักษ์แดน

         ซึ่งมีนายสุพจน์  มณีรัตนโชติ  ผอ.สพท.นธ. เขต 2 ว่าที่ ร.ท.สราวุธ  บุญเขตต์ ผอ.ร.ร.วัดทรายขาว และ คุณต้อย-คุณอารีย์ จันทร์คง นักธุรกิจ  ร่วมเป็นประธาน  และและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี      

          โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘  พระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต

      


       สำหรับโครงการจำลองสังเวชนียสถาน 4 อินเดีย เนปาลโดยมีวัตถุประสงค์

   เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา

    ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จและกำลังดำเนินการคือ

     1.สถานที่ประสูติสร้างพระพุทธเจ้าน้อย(เบบี้ บุคด้า)เสาพระเจ้าอโศกมหาราช เสร็จ

     2.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

      3.เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนาของพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 3 จชต.

      4.สถานที่ปรินิพพาน สร้างวิหารปรินิพพานและพระพุทธปรินิพพานเสร็จ  ฯลฯ

      โดย โครงการเริ่มจัดหาทุนการก่อสร้างปลายปี 2543

  ขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จและกำลังก่อสร้างคือ

  1.สถานที่ประสูติสร้างพระพุทธเจ้าน้อย (เบบี้บุชด้า)

  2.สถานที่ตรัสรู้ สร้างพระพุทธเมตตาและกำลังก่อสร้างวิหาร

  3.สถานที่ปฐมเทศนาสร้างพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 และจะสร้างธัมเมมะสถูปพุทธบูชา 
       สำหรับยอดเงินมีผู้จิตศรัทธานำมาทอดถวายโดยทางวัดได้ยอดเงินรวมทั้งหมดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

    ในนามของวัดฉัททันต์สนานพระธวัชชัย  โกวิโท พระสมบูรณ์  วฑฺฒโน (บุญเขตต์) และคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน อาหารทั้งหมด ที่นำอาหารมาร่วมอนุโมทนาบุญ ให้แก่พุทธสานิกชนทุกทาน และเหล่าอาสาสมัคร ที่ร่วมแรงช่วยเหลืองานของวัดอย่างขยันขันแข็ง ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงาน ทอดพระกฐิน ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ ขออนุโมทนา0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น