โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วัดฉัททันต์สนาน ฟื้นฟู ธำรง พระพุทธศาสนา จชต. ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างเจดีย์ ๕ยอด ได้ยอดเงินกว่าห้าแสน(ชมคลิป)

  วัดฉัททันต์สนาน ฟื้นฟู ธำรง พระพุทธศาสนา จชต. ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างเจดีย์ ๕ยอด ได้ยอดเงินกว่าห้าแสน(ชมคลิป)       ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน


   เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2565 ที่ผ่านมา   วัดฉัททันต์สนาน  ตำบลพร่อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส ทอดผ้าป่าสามัคคี   สมทบทุนสร้างเจดีย์ ๕ ยอด(จำลองจากอินเดีย)  บนวิหารพระพุทธเมตตานราพิทักษ์แดน

         ซึ่งมีนายสุพจน์  มณีรัตนโชติ  ผอ.สพท.นธ. เขต 2 ว่าที่ ร.ท.สราวุธ  บุญเขตต์ ผอ.ร.ร.วัดทรายขาว และ คุณต้อย-คุณอารีย์ จันทร์คง นักธุรกิจ  ร่วมเป็นประธาน  และและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี      

          โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘  พระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต

      


       สำหรับโครงการจำลองสังเวชนียสถาน 4 อินเดีย เนปาลโดยมีวัตถุประสงค์

   เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา

    ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จและกำลังดำเนินการคือ

     1.สถานที่ประสูติสร้างพระพุทธเจ้าน้อย(เบบี้ บุคด้า)เสาพระเจ้าอโศกมหาราช เสร็จ

     2.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

      3.เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนาของพระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 3 จชต.

      4.สถานที่ปรินิพพาน สร้างวิหารปรินิพพานและพระพุทธปรินิพพานเสร็จ  ฯลฯ

      โดย โครงการเริ่มจัดหาทุนการก่อสร้างปลายปี 2543

  ขณะนี้ได้ก่อสร้างเสร็จและกำลังก่อสร้างคือ

  1.สถานที่ประสูติสร้างพระพุทธเจ้าน้อย (เบบี้บุชด้า)

  2.สถานที่ตรัสรู้ สร้างพระพุทธเมตตาและกำลังก่อสร้างวิหาร

  3.สถานที่ปฐมเทศนาสร้างพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 และจะสร้างธัมเมมะสถูปพุทธบูชา 
       สำหรับยอดเงินมีผู้จิตศรัทธานำมาทอดถวายโดยทางวัดได้ยอดเงินรวมทั้งหมดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

    ในนามของวัดฉัททันต์สนานพระธวัชชัย  โกวิโท พระสมบูรณ์  วฑฺฒโน (บุญเขตต์) และคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน อาหารทั้งหมด ที่นำอาหารมาร่วมอนุโมทนาบุญ ให้แก่พุทธสานิกชนทุกทาน และเหล่าอาสาสมัคร ที่ร่วมแรงช่วยเหลืองานของวัดอย่างขยันขันแข็ง ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงาน ทอดพระกฐิน ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ ขออนุโมทนา0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น