โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ กอ.รมน.4 สน.เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยพุทธ จากสถานการณ์เหตุการณ์ไม่สงบ จชต.(ชมคลิป)

 

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  เข้าพบ กอ.รมน.4 สน.เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยพุทธ จากสถานการณ์เหตุการณ์ไม่สงบ จชต.(ชมคลิป)   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้      

         เมื่อ 9  กันยายน  2564 ที่ผ่านมา ที่ค่ายสิรินธร  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  คณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้และเครือข่าย นำโดยนายพงษ์ศักดิ์   พรหมสัง  รักษาการประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส  ยะลา  ปัตตานี และ 4 อำเภอ ่จังหวัดสงขลา ได้เดินทางเข้าพบ พันเอกกรกฏ  ภู่โชติ .ผู้อำนวยการสำนักมวลชนและกิจการพิเศษ (ผอ.สมศ.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. 4 สน.)


        เพื่อประสานและรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและการกำหนดแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยข้อสรุปจาก.ผู้อำนวยการสำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

     1. สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามกรอบและแผนงานตามที่รัฐบาลกำหนด โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

     2. กรอบงบประมาณประจำปี ได้ดำเนินการตามแผนงานของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

     3. การสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา ได้ดำเนินการร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (ศปพร.)  ชุดสันติสุข   ศูนย์สันติวิธี และศูนย์ประชาสัมพันธ์  อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางตามที่ กอ.รมน.กำหนด    ในขณะเดียวกัน  ทางคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เสนอให้สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ ประสานและรับฟังข้อปัญหา และความต้องการของประชาชนพุทธ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากยิ่งขึ้น      โดยผ่านผู้แทนสมาพันธ์ในแต่ละพื้นที่ และหรือผู้นำชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานทะลุเป้าประสงค์ จุดมุ่งหมาย คือความสันติสุขของ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรวดเร็ว ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น