โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการ “ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป “

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบรมราชโองการ   “ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

  โครงการ อนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เลาขวัญ กาญจนบุรี

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและแก้ปัญหาวิกฤตการณ์กระบือไทยอย่างเป็นรูปธรรม

   เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

        ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินและ เอกริณชย์ บัวเริง ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดินลงพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบันทึกเทปโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ ครอบครัวสังข์วรรณะ การบันทึกเทปครั้งนี้ทีมงานทุกคนต้องมีความใจเย็นและต้องเรียนรู้ในการลงพื้นที่ในการบันทึกเทปเพราะบันทึกเทปนี้เกี่ยวกับโค-กระบือไทยต้องมีความอดทน ใจเย็นและที่สำคัญต้องเรียนรู้ภาษาที่ใช้เรียกโค-กระบือด้วยทีมงานรายการใช้เวลาในการบันทึกเทปตั้งแต่แสงแรกจนพระอาทิตย์อัสดง ทุกวันเพื่อผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศให้ผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกครัวเรือน

 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ กาญจนบุรี

วัตถุประสงค์การพัฒนาพันธุ์กระบือให้มีลักษณะดี มีคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร อนุรักษ์สายพันธุ์กระบือพื้นบ้าน ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยโดยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่นำกระบือไทยใช้ในการทำเกษตรกรรม ต่อยอดการเลี้ยงกระบือสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งปลูกฝังและสนับสนุนวิถีเกษตรกรอบดั้งเดิมของสังคมไทย ประยุกต์ใช้กับเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเพื่อทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ด้านเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ ขยายพันธ์ุกระบือไทยสู่สังคม

 

  อย่าพลาดติดตามชมในการประมวลภาพโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ กาญจนบุรีออกอากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น