โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

"พช. นราธิวาส จัดประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนสิงหาคม เร่งขับเคลื่อนทุกกิจกรรมสู่เส้นชัย"

 

"พช. นราธิวาส จัดประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนประจำเดือนสิงหาคม เร่งขับเคลื่อนทุกกิจกรรมสู่เส้นชัย"


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายอนันต์  แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชน 13 อำเภอ โดยมีพัฒนาการอำเภอ ตลอดจน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วมการประชุมฯ

 


สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญๆ ในวันนี้ ประกอบด้วย

        1. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

        3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบริหาร งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งบประมาณจากโครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น

        4. การจัดทำแผนและผลการพัฒนาตนเอง IDP ตามตัวชี้วัด รายบุคคล รอบ 2/2564

        5. ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

        6. การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.พช ประจำปี 2564

        7. การมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓

        8. การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔

        9. การดำเนินงานโครงการพลังกองทุนแม่ต้านภัยโควิด และสร้างความมั่นคงทางอาหาร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากวันแม่ ๑๒ สิงหา สู่วันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
        10. การจัดตั้งศูนย์แบ่งปันต้นแบบ ภายใต้คติพจน์ ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร  ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน

        11. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

        12. โครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด สตรีสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย

        13. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

        14. การปรับปรุงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่วิกฤต  COVID-19 จังหวัดนราธิวาส และ

        15. การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2564

         นายอนันต์  แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยข้อจำกัดของห้วงเวลาที่เร่งรัดและใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2564 กอรปกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จึงขอให้ทุกฝ่ายเร่งวางแผนและประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในระดับพื้นที่ ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น