โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

🏷แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ต้อนรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 🏷

 

🏷แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ต้อนรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 🏷

 วันนี้ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ที่จำเป็นของโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาน ภายใต้โครงการ โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้ต่อยอดมาจากโครงการทหารพันธุ์ดี ณ  โรงเรียนบ้านหัวเขา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านดารุลฮิกมะห์  ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ สู่การพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2564 นี้ และเพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน เยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ โดยมี พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หน่วยงานราชการ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

 


โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมประชุมหารือ พูดคุยถึงแนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการปรับปรุงโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษานี้ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าช่วยเหลืออำนวยการ ทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ โดยอาศัยความร่วมมือจากคนในท้องถิ่น ร่วมกันเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ตัวอาคาร สถานที่ ตลอดจนสิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบการศึกษาให้ได้ประโยชน์กับนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีกำลังพลในโครงการหน่วยทหารพันธุ์ดี ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร ให้กับนักเรียน พร้อมจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์ปลา ตามความเหมาะสมของพื้นที่ สามารถนำผลผลิตไปบริโภคภายในโรงเรียน เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในครัวเรือน ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 


โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "โครงการนี้จะสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆนักเรียน เยาวชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ขอบคุณทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ผลักดันให้สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ ถ่ายทอดสู่คนในชุมชน สร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงเครือข่ายสัมพันธ์ระหว่างกันฝากถึงน้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่ให้ได้มุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ และหากเราเรียนเก่งแล้ว สิ่งที่จะต้องมีควบคู่ไปด้วยกัน คือการเป็นคนดี ในวันนี้น้องๆทุกคนได้รับโอกาส ซึ่งเมื่อได้รับโอกาสแล้ว จงใช้โอกาสนั้นให้เต็มความสามารถ ในอนาคตเมื่อความสำเร็จมาถึง วันนั้นอย่าลืมกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ต่อยอดให้คนรุ่นหลังอย่างไม่มีวันจบสิ้นต่อไป"■■■

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น