โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1"

 

"นายบุญพาศ  รักนุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส  ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1"
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ครั้งที 1 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่มีความสำคัญในการสร้างจิตสำนึก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน
โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ซึ่งจะได้รับเงินต้นกล้าพระราชทาน หมู่บ้านละ 8,000 บาท แล้วไปทำกิจกรรมต่อยอดหาเงินทุนศรัทธาเพิ่มขึ้น เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเป็นรูปธรรม และมีการสร้างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอ ระดับจังหวัดต่อไปในการนี้ นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะเลขานุการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2564 

 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และกำหนดดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้บทเรียนการใช้พลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส  จำนวน  60 คน 

 และเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์  ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้  จึงกำหนดจัดขึ้น จำนวน  2 รุ่น สำหรับในวันนี้ รุ่นที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 34  คน  ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนราธิวาส  จะแนะ  บาเจาะ  ยี่งอ ระแงะ รือเสาะ และอำเภอศรีสาคร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด จำนวน 6 คน   สำหรับเนื้อหาการจัดประชุมในวันนี้

  ประกอบด้วย  การบรรยายเรื่อง สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันของจังหวัดนราธิวาส โดยนายสุวิทย์ นาคเป้า หัวหน้าศูนย์ป้องกันและบำบัดยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส,เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสและการบริหารจัดการกองทุน 

โดยนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส,เรื่อง การทบทวนบทบาทภารกิจของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ  ในการสนับสนุน ส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยนางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน,เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส  กฎระเบียบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดนราธิวาส จัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนางสาวฮาสือน๊ะ การีอูมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ,  นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ และมีการเสนอเลือกตัวแทนเครือข่ายกองทุนของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 คน คือ นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ผู้ใหญ่บ้านบ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ และนายเอาตัด มะแซ ผู้ใหญ่บ้านบ้านตะโล๊ะแนอามาน หมู่ที่ 9 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น