โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ชมคลิป) "พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ (พช.รือเสาะ)จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

(ชมคลิป) "พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  (พช.รือเสาะ)จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
       เมื่อ วันที่  13 มีนาคม  2564 นายอับดุลนัสเซอร์  หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ ภายใต้กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี  คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล(ศอช.ต.) บัณฑิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นายสุรเวศษ์  มุสิกปักษ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอรือเสาะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมีนางสาวณัฐยา ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน,นางมาเรียม ดอเสาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะ ร่วมเป็นเกียรติ  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ดังนี้         1. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร" โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สร้างแรงจูงใจต่อการขับเคลื่อนงาน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น Change for Good สร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แก่พี่น้องประชาชน เช่น ตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” รณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเปียก ดูแลรักษาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน การปลูกผักสวนครัว สร้างคลังอาหารเพิ่มขึ้น

        2. การเรียนรู้หัวข้อ "การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ" และเวทีถอดบทเรียน  โดย นายนคเรศ  หลิกแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

        3. ประธานในพิธีถวายความเคารพ และเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และประธานมอบนโยบาย “การสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตวิญญาณของอาสาพัฒนาชุมชน ในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”

        4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี และการตั้งปณิธาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทาน ประเภทของจิตอาสา 904

 และบทบาทหน้าที่ในชุมชน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตอาสา และการตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งมีนายก้องเกียรติ เพชรรัตน์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองศรีสาคร เป็นวิทยากรจิตอาสา 904 เป็นผู้บรรยาย        วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดขึ้นดังนี้

        1. เพื่อสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) ในการกระตุ้น ผลักดันให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นมีความเต็มใจกระตือรือร้นในการกระทำสิ่งต่างๆให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กรของตน และเพื่อให้ผู้นำสามารถใช้ศักยภาพของตนในการบูรณางาน เกิดการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำบล หมู่บ้าน ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

        2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการตามขั้นตอนเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

        3. เพื่อให้รู้บทบาทและหน้าที่ของจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน  ผู้นำชุมชนเกิดอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยจิตอาสาในการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน


        สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาแกนนำของหมู่บ้าน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดความรัก เทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงจากหมู่บ้านเข้มแข็ง สู่ตำบลเข้มแข็ง และอำเภอเข้มแข็ง และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อำเภอระแงะ  

 ให้มีความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ทุกครัวเรือนสามารถปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภค มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบด้วยถังขยะเปียกรักษ์โลก ทุกหมู่บ้านสามารถเป็นแหล่งแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไก “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง”

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี หมู่ที 2 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ และจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบแห้งและปุ๋ยน้ำ ซึ่งมีวิทยากรจากทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านละหาน หมู่ที่ 5 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น