โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ชมคลิป)แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

(ชมคลิป)แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน  ขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้


เมื่อวันที่   9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรม CS ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ครั้งที่ 4/2564


เพื่อรับข้อมูลและความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยสันติสุข และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะประสานงานระดับพื้นที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     สำหรับคณะประสานงานระดับพื้นที่ หรือ สล.3 ที่มาประชุมกันในวันนี้ ประกอบไปด้วย 9 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานความมั่นคงและองค์กรภาครัฐ, กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มงานการศึกษา, กลุ่มงานวิชาการ, กลุ่มงานพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก, กลุ่มงานเด็ก เยาวชน และสตรี, กลุ่มงานสื่อสารมวลชนการสื่อสารและเทคโนโลยี, กลุ่มงานยุติธรรม และกลุ่มงานปกครองท้องที่ท้องถิ่น เพื่อที่จะทำการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอ เข้าที่ประชุมใหญ่ ให้ได้มาซึ่งงานในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น