โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

( ชมคลิป) สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “การแสดงอนาซีดกุมปัง” ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ พร้อมมอบเกียรติบัตรบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง

 

  ( ชมคลิป)    สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงอนาซีดกุมปังภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้  พร้อมมอบเกียรติบัตรบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง        เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. อำเภอรือเสาะ โดยสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอรือเสาะได้จัดกิจกรรมสืบภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงอนาซีดกุมปังภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ ณ อาคารอเนกประสงค์มัสยิดอัลฮีดายะห์ บ้านบือแนยาโมง ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ โดยมีนายสันต์  มะตาเฮ ปลัดอำเภอรือเสาะ ผู้แทนนายอำเภอ เป็นประธานในพิธีปิด  ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรในเวทีดังกล่าวจำนวน ๓ กิจกรรมดังนี้


     


    ๑) มอบเกียรติบัตร ชุมชนคุณธรรมให้กับอิหม่ามประจำมัสยิด ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และ  จังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-  ๒๕๖๔)  จำนวน ๑๑ชุมชน

๒) มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศจังหวัดนราธิวาส  เป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง จากการที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม 4 ประการ   "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" ในอำเภอรือเสาะ จำนวน 12 คน

 ๓) มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงอนาซีดกุมปังภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ จำนวน ๑๗ คน


      โดยมีนายดุลนัสเซอร์  หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ  นายนายอัสนาวี  บูกุ นักวิชาการวัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ   และโต๊ะอิหม่าน  มัสยิดอัลฮีดายะห์ บ้านบือแนยาโมงให้การต้อนรับ


         การมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและเสียสละเพื่อสังคมในห้วงที่มาจนได้รับการคัดเลือกบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องแห่งความดี ขวัญกำลังใจของชุมชนในการสืบสานกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ภายใต้องค์ประกอบของ “ชุมชนคุณธรรม”ที่ได้ขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับการหนุนเสริมจากสำนักงานวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จนชุมชนสามารถออกแบบชุมชนของตนเอง ออกแบบสังคมเล็กๆที่ใฝ่ฝัน ร่วมสร้างพื้นที่แห่งความดีผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือ ใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิถีชุมชน จนมาวันนี้ 

   


เสาะ จัดกิจกรรมสืบภูมิปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่น “การแสดงอนาซีดกุมปัง” และจะมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยสามารถแสดงในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนหรือศึกษาดูงานในชุมชนซึ่งมีมัสยิดเป็นเอกลักษ์แห่งความโดเด่นเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ และชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ทั้งนี้ นายอัสนาวี บูกุ วัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ พร้อมที่จะสนับสนุนน้องๆเยาวชนได้มีเวทีในการสืบสานภูมิปัญญาการแสดงอนาซีดกุมปัง ในโอกาสเทศกาลต่างๆของจังหวัด เช่น การแสดงในงานของดีเมืองนรา การแสดงในเวทีงานกาชาด เวทีตลาดวัฒนธรรม หรืองานมหกรรมต่างๆ 

               

      ทั้งนี้เราจะเห็นการเชื่อมโยงระหว่างกันในการสร้างพลังแห่งความดีโดยเริ่มจากบุคคล กลุ่มบุคคลและชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม และขยายผลต้นแบบในการทำความดี ให้มีความหลากหลายในทุกกลุ่มบุคคลและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนและทุนที่มีอยู่สามารถออกแบบชุมชนของตนเองได้ และจะนำการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของชุมชนได้อย่างอย่างยืนและมีความสุขที่แท้จริง

 

          สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด     สำหรับรายชื่อผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงอนาซีดกุมปังภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ ตามความต้องการของพื้นที่ อำเภอรือเสาะ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ คน ดังนี้

             นางสาวอาแอเสาะ   สะมาแอ             เลขที่ ๑๔/๒ หมู่ ๕ ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

             นางสาวมิรฟัต    เจะโซะ       เลขที่ ๒๔๗ หมู่ ๑๐ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

             นางสาวมูรณี   วาแต            เลขที่ ๑๔/๕ หมู่ ๒ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

             นางสาวนูรไอด๊ะห์   ลือบานะ              เลขที่ ๓๑/๑ หมู่ ๑ ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา

             นางสาวอาซูรา   แนแง          เลขที่ ๑๓๔/๖ หมู่ ๒ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

             นางสาวฟิรดาวส์   ซูเด็ง       เลขที่ ๒๕๖/๓ หมู่ ๑๐ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

             นายอาหะมะ   ปูตะมูเซะ      เลขที่ ๒๔/๑ หมู่ ๓ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

             นายมูฮัมหมัดซารีฟ   อาลี    เลขที่ ๑๐๙/๑ หมู่ ๕ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

             นายอาซูวาร  ดอเลาะ          เลขที่ ๒๔๗ หมู่ ๑๐ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๑๐          นายนัจมีย์   สะมะแอ            เลขที่ ๒๓/๑ หมู่ ๑ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๑๑          นายฟัฎลี   ตะราซิ เลขที่ ๓๖ หมู่ ๔ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๑๒          นายอิกรอม   มูโบ เลขที่ ๒๔ หมู่ ๘ ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๑๓          นายอัฟนัล   ดูงอโบ๊ท            เลขที่ ๕๑๑/๑ หมู่ ๑ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๑๔          นายไอร์ซอ   เจ๊ะดอเลาะ      เลขที่ ๑/๕ หมู่ ๒ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๑๕          นายฟาเดล์   ยามาสะตา     เลขที่ ๘๓ หมู่ ๒ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๑๖          นางสาวนูรมา   วาแต           เลขที่ ๑๔/๕ หมู่ ๒ ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

๑๗          นายบาซึอรี  เจ๊ะหะมะ          เลขที่ ๓๗/๘ หมู่ ๒ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

      รายชื่อชุมชนคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมชุมชนคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) จำนวน ๑๑ ชุมชน ดังนี้

             มัสยิดอัลฮีดายะห์ บ้านบือแนยาโมง ตำบลรือเสาะออก                                

             มัสยิดบือแรง         บ้านบือแรง ตำบลลาโละ                                    

             มัสยิดบาตง           บ้านบาตง ตำบลบาตง                                       

             มัสยิดนูรุลยากีน    บ้านเปาะรามะ ตำบลรือเสาะออก                                    

             มัสยิดบูเกะนากอ  บ้านบูเกะนากอ ตำบลลาโละ                                            

             มัสยิดฟุรกอน        บ้านละหาน ตำบลสามัคคี                                  

             มัสยิดสือแนะ         บ้านสะแนะ ตำบลเรียง                                       

             มัสยิดมูฮำมาดียะห์               บ้านบูกิ๊ตยือแร ตำบลรือเสาะ                                            

             มัสยิดดารุลยาดีดี บ้านบลูกาฮูลู ตำบลบาตง                                  

๑๐          มัสยิดโตะแนปา    บ้านโตะแนปา ตำบลสามัคคี                                             

๑๑          มัสยิดอัสฮาบุลกะห์ฟี           บ้านบาโงปะแต ตำบลโคกสะตอ      


         

                        

       รายชื่ออำเภอรือเสาะ ผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน ๑๒ คน

ตามประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องจากการที่ได้

ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม ๔ ประการ

ประเภทเด็กหรือเยาวชน จำนวน ๔ คน

                ๑.ด้านพอเพียง      นส.เฟาซียะห์  สามะ                             รร.นะห์ฎอตุลสูบาน

                ๒.ด้านวินัย             ด.ญ.ณัฐสุชา  ไชยประเสริฐ รร.รือเสาะชนูปถัมภ์

                ๓.ด้านสุจริต           ด.ญ.พรสุดา  กองแก้ว                          รร.รือเสาะชนูปถัมภ์

                ๔.ด้านจิตอาสา     นายมูฮำหมัดฟิตรี  ดิง                           รร.นะห์ฎอตุลสูบาน

  ประเภทวัยทำงาน จำนวน ๔ คน

                ๑.ด้านพอเพียง      นายฮาเบร์  ฮูลูคาเร็ง

                ๒.ด้านวินัย             นายมูฮำหมัดฟัดลี  ยุบง

                ๓.ด้านสุจริต           นายฮาแว  กอแล็ง

                ๔.ด้านจิตอาสา     นายชูศักดิ์  พรหมจันทร์

ประเภทอาวุโส จำนวน ๔ คน

                ๑.ด้านพอเพียง      นายทวี  ดำมินทร์

                ๒.ด้านวินัย             นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์

                ๓.ด้านสุจริต           นายอับดุลรอแม  กามาสะ

๔.ด้านจิตอาสา     นายกรีฑา  แดง0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น