โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

🔹🔹ผอ.ศปพร.ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค และบริโภค ของพี่น้องสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ จ.นราธิวาส(ชมคลิป)

 

🔹🔹ผอ.ศปพร.ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค และบริโภค ของพี่น้องสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ จ.นราธิวาส(ชมคลิป)
 

     


   📌เมื่อวันที่ 22 ม.ค.64 เวลา 1100 พลตรีไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ แก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค และบริโภค ของพี่น้องสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เนื่องจาก เดิมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ บ้านไอร์บือแต ใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน 

จากการใช้เครื่องปั๊มน้ำ เพื่อดูดน้ำในลำคลองมาใช้ในการอุปโภค และบริโภคแต่จากสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส นั้น มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาหลายวัน บวกกัน น้ำป่าไหลหลาก ทำให้หัวปั้มน้ำเกิดความชำรุดเสียหาย พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค และบริโภคขึ้น กับพี่น้องสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต

 


      โดย พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ได้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต เป็นสิ่งสำคัญ โดยในเบื้องต้นได้เดินทางเข้าไป พบปะ กับ พี่น้องสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านไอร์บือแต พร้อมทั้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ,กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน  สอบถามถึงปัญหาดังกล่าว ร่วมกันวางแผน หาวิธีการ แก้ไขปัญหา โดยเร็วที่สุด ลงพื้นที่ สำรวจ บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไอร์บือแต  พบฝายต้นน้ำ


 ซึ่งเป็นน้ำประปาภูเขา มีความสะอาด สามารถให้พี่น้องสมาชิกเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านไอร์บือแต นำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการอุปโภค และบริโภคได้ จากโครงการชลประทานขนาดเล็ก ฝายบ้านไอร์กาแซ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ รัฐบาลได้สร้างมอบให้ไว้ราษฏร หมู่ที่4 บ้านไอร์กาแซ ตำบล ช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชน จากนั้นพลตรีไพศาล หนูสังข์ เดินทางต่อไปยัง ที่สำนักสงฆ์ไอร์บือแต (ตั้งอยู่ภายในโครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว โดยการสำรวจพื้นที่ เพื่อขุดสระกักเก็บน้ำ ที่ทำให้พี่น้องสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยได้ประสานให้สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส นำรถเข้ามาดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำในสัปดาห์หน้า สร้างความปลื้มปิติดีใจให้กับพี่น้องสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต เป็นอย่างมาก

 


🌱โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านไอร์บือแต🌱

          จัดตั้งขึ้นโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การก่อความไม่สงบใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีพระราชเสาวนีย์ กับ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และพลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 ณ พระตําหนักทักษิณ ราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส โดยให้ทางผู้ช่วยเลขาธิการสํานักพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทํา ของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) 

โดยได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จํานวน 20 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อที่ดินในการจัดต้ังโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านไอร์บือแต ขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีราษฏร อาศัยอยู่ 138 ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการกระทํา ของผู้ก่อความไม่สงบเป็นการตอบแทนบุญคุณผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย ช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทําของ ผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแหล่งสร้างงานให้ราษฎรในพื้นที่ ส่งเสริมการเลี้ยงแพะนม  และสนับสนุนอาชีพให้แก่ราษฎร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น