โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

มณฑลทหารที่ 45 โดย ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และ ชุดปฏิบัติการพลเรือน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45 จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ และความเข้าใจในกลุ่มเยาวชน กับ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

     💂 มณฑลทหารที่ 45 โดย ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และ ชุดปฏิบัติการพลเรือน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45 จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ และความเข้าใจในกลุ่มเยาวชน กับ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
  📌วันนี้ ( 27 มกราคม 2564 ) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมฟรีเยรีโอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พันโทปัตตะพล  ประพันธ์  ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45, นายชาญชัย  ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45 จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ และความเข้าใจกับกลุ่มเยาวชน ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
 📌การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 นาย และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19, การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักในสถาบันครอบครัว ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

   📌 สำหรับการอบรมวันนี้มีตัวแทนนักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร นำโดย นายทักษ์ดนัย  เรืองอร่าม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้พูดเรื่องความรักชาติ, นางสาวภันทิลา  พันธรักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้พูดเรื่อง การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และ นักศึกษาวิชาทหาร จิรวัฒน์  ด้วงจันทร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ได้พูดถึงเรื่องความรักชาติ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น