จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(สกู๊ป) ฉก.ทพ.46 ฝึกอบรม ลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน "กลุ่มภารกิจเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน" (ลูกจ้าง 4,500) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ชมคลิป)

 

(สกู๊ป)   ฉก.ทพ.46  ฝึกอบรม ลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน "กลุ่มภารกิจเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน" (ลูกจ้าง 4,500) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ชมคลิป) 
  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก. ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ ภาพข่าว   

  พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน "กลุ่มภารกิจเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน" (ลูกจ้าง 4,500) ประจำปีงบประมาณ 2564โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และ ผบ.ร้อย.ฯในพื้นที่อำเภอรือเสาะฯ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สาขารือเสาะ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

   การอบรมในครั้งนี้มี  "กลุ่มภารกิจเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน" (ลูกจ้าง 4,500)   จำนวน 40 คน เพื่อให้การฝึกอบรมลูกจ้างเสริมสร้างกำลังภาคประชาชนให้มีขีดความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ทดแทนกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตามมาตรการเชิงรับเพื่อรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน, โรงเรียน, วัด, มัสยิด และเส้นทาง 

และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึง พลังแห่งความรัก ความสามัคคีและเกิดขวัญและกำลังใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบให้ยุติลงโดยเร็ว ตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.


    โดยจัดให้มีการฝึก  3 วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-3  พฤศจิกายน  โดยมีวิทยากร  จาก  ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ  สภ.รือเสาะ โรงพยาบาลรือเสาะ  ชุดทักษิณสัมพันธ์  501 ร่วมกับชดสันติสุข  406และ408  ให้ความรู้.การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกบุคลท่ามือเปล่า และบุคคลท่าอาวุธ การฝึกการณ์สังเกตและการตรวจค้นยานพาหนะ

        วัตถุประสงค์  การจัดฝึกอบรมครั้งนี้  เพื่อให้กำลังประชาชน มีความรู้เพยงพอ ขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง  และเป็นที่เชื่อมั่นของชุมชนในการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน  อย่างเป็นระบบ  สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามมาตรการเชิงรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแกนนำในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตภายในหมู่บ้านของตนเอง  และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น