โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(สกู๊ป) ฉก.ทพ.46 ฝึกอบรม ลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน "กลุ่มภารกิจเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน" (ลูกจ้าง 4,500) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ชมคลิป)

 

(สกู๊ป)   ฉก.ทพ.46  ฝึกอบรม ลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน "กลุ่มภารกิจเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน" (ลูกจ้าง 4,500) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ชมคลิป) 
  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก. ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ ภาพข่าว   

  พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย ผบ.ฉก.ทพ.46เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน "กลุ่มภารกิจเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน" (ลูกจ้าง 4,500) ประจำปีงบประมาณ 2564โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และ ผบ.ร้อย.ฯในพื้นที่อำเภอรือเสาะฯ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สาขารือเสาะ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

   การอบรมในครั้งนี้มี  "กลุ่มภารกิจเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน" (ลูกจ้าง 4,500)   จำนวน 40 คน เพื่อให้การฝึกอบรมลูกจ้างเสริมสร้างกำลังภาคประชาชนให้มีขีดความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ทดแทนกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตามมาตรการเชิงรับเพื่อรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน, โรงเรียน, วัด, มัสยิด และเส้นทาง 

และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึง พลังแห่งความรัก ความสามัคคีและเกิดขวัญและกำลังใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบให้ยุติลงโดยเร็ว ตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.


    โดยจัดให้มีการฝึก  3 วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-3  พฤศจิกายน  โดยมีวิทยากร  จาก  ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ  สภ.รือเสาะ โรงพยาบาลรือเสาะ  ชุดทักษิณสัมพันธ์  501 ร่วมกับชดสันติสุข  406และ408  ให้ความรู้.การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การฝึกบุคลท่ามือเปล่า และบุคคลท่าอาวุธ การฝึกการณ์สังเกตและการตรวจค้นยานพาหนะ

        วัตถุประสงค์  การจัดฝึกอบรมครั้งนี้  เพื่อให้กำลังประชาชน มีความรู้เพยงพอ ขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง  และเป็นที่เชื่อมั่นของชุมชนในการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน  อย่างเป็นระบบ  สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามมาตรการเชิงรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแกนนำในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตภายในหมู่บ้านของตนเอง  และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น