โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...ฝนตก..แดดออก...น้ำท่วม.... ไม่เป็นอุปสรรคในการนำเสนอผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน...เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนติดตามชมวันศุกร์นี้ ททบ.5

 

เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...ฝนตก..แดดออก...น้ำท่วม....  ไม่เป็นอุปสรรคในการนำเสนอผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน...เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนติดตามชมวันศุกร์นี้ ททบ.5  

 


"รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..เปิดตัวครั้งแรกศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ จังหวัด

สระแก้ว ( ตอนที่ ๒ )"

 


  "  เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

 

พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน

กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว

แนวความคิดในการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ ๑๒

 รักษาพระองค์

จากพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ปีพุทธศักราช  ๒๕๖๒

ที่ทรงพระราชทาน แก่ปวงชนชาวไทยความว่า

  เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ความหมาย ตามแนวพระราชปณิธาน คำว่า สืบสาน รักษาและ

ต่อยอด  ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ โดยมุ่งไปที่ การสืบสานศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดำริ และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  การรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และต่อยอดนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม กับภูมิสังคม"

จากคำว่า สืบสานศาสตร์พระราชา " ตามพระราชประสงค์ หรือพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยได้นำมาสู่การสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ด้วยการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดแบบองค์รวม ได้แก่

การทำงานอย่างเป็นระบบ ขับเคลื่อนการดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน อย่างมีแบบแผน ภายในบริบท และอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่

 


การดำเนินการภายใน ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน

กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตั้งแต่ เดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ปัจจุบันท่านตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

เป็นผู้ริเริ่มศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธานกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ วางแผน ดำเนินการ จากการที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำและมีความมุ่งมั่น ที่จะนำเอาความรู้ และศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชปณิธานมาขับเคลื่อน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กำลังพลและครอบครัว เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยการร่วมแรงร่วมใจของ กำลังพล และครอบครัว กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตลอดจนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ให้การสนับสนุน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ จัดสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ การปรับพื้นที่ และการจัดการพื้นที่ เพื่อรองรับการบริหารจัดการงานของศูนย์เรียนรู้ตามแนวความคิด

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้มาร่วมงานพิธีเปิดอบรม

ผู้นำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๘ ตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธานกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์

ณ แหล่งสมาคมค่ายไพรีระย่อเดช กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์  ปัจจุบันท่านตำแหน่งรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒  รักษาพระองค์

 

อย่าพลาดติดตามชมเรื่องราวศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ จังหวัดสระแก้ว

( ตอนที่ ๒ ) ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 


CR: ศิริพร จงศิริ  ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น