จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก "ช้างป่าควรอยู่ในป่าเพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ... การปฏิบัติคือให้ไปสร้างอาหารในป่า เป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย ...กรณี ช้างออกมาที่ชายป่าต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า"

 

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  "ช้างป่าควรอยู่ในป่าเพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ... การปฏิบัติคือให้ไปสร้างอาหารในป่า เป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย ...กรณี ช้างออกมาที่ชายป่าต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า"

 


พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๕  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒

 


ช้างเป็นสัตว์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     ทรงรัก ทรงห่วงใย โดยเฉพาะช้างทางกุยบุรี และแก่งกระจาน ทรงห่วงใยมาตลอด ทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้าง จะได้ไม่กวนคน คนกับช้างจะได้มีปัญหากันน้อยที่สุด เช่นที่ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ช้างมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์ เคยช่วยรักษาบ้านเมือง กู้บ้านกู้เมือง ดังนั้นขอให้ช่วยกัน ดูแลมิให้ช้างถูกฆ่าอย่างทารุณเยี่ยงนี้เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตั้งพระทัยที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้างให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดินสืบไป..."

 


พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

 

 


    กิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ หน่วยจัดการต้นน้ำปราณบุรี และอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

 


     วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นการสนองต่อพระราชดำริของพระองค์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และหน่วยจัดการต้นน้ำปราณบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓     โดยน้อมนำพระราขดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระราชทานไว้ เมื่อครั้งเกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างคนและช้างป่า นำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมฯ ด้วยการสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่า ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ช้างออกไปหากินนอกเขตอุทยานฯ และทำความเสียหายให้กับพืชสวนไร่นา ของราษฎร ทำให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

วัตถุประสงค์:

 

     1. เพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

     2. เพื่อเพิ่มแหล่งอาหาร และแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่าเป็นการป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกไปทำความเสียหายให้แก่พืชไร่ของราษฎร

     3. เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่าให้มีจำนวนมากขึ้น มิให้สูญพันธุ์ไป และคนกัยบ้างในพื้นที่ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขต่อไป

     4. เพื่อเพิ่มความสมดุล ของระบบนิเวศน์ธรรมชาติ ช่วยคุ้มครองดูแลรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ให้มีความสมดุล

 

กองทัพภาคที่๑ โดย

กองกำลังสุรสีห์ ผู้รับผิดชอบในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี, อำเภอแก่งกระจาน, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี, อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, หน่วยจัดการต้นน้ำปราณบุรี, ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ จังหวัดเพชรบุรี, สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำเภอท่ายาง, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง, โรงเรียนป่าเด็งวิทยา, โรงเรียนบ้านป่าเด็ง ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

  ร่วมจัดงานกิจกรรม

ปลูกพืชอาหารช้าง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิม พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ "

 เพื่อดำเนินการตาม

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลช้างป่าและสัตว์ป่า และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยการสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำถาวร ให้ช้างป่า ป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกมาสร้างความเสียหายให้กับพืชไร่ของราษฎร และป้องกันช้างป่าเสียชีวิต จากมาตรการป้องกันช้างป่ากินพืชไร่ของราษฎร ในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำปราณบุรี และอ่างเก็บน้าห้วยป่าแดง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

 


พลตรี ฐกัด หลอดศิริ   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙   ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์   ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธี

 

พันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์   รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๙

   

 

พันเอก วินิจ สว่างเนตร  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

 

พันเอก เพรียว เลี้ยงชีพชอบ   รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

 


 

นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

 

นาย มานะ เพิ่มพูล  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

 

นาง จุฬาลัย  ค้ำคูน   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

นาย สมปรอง  คงจันทร์ รองนายกฯอบต.ป่าเด็ง

 

นาย สัมพันธุ์  นามประพันธุ์ ผู้จัดการส่วนการจัดการต้นน้ำ

 

นาย ประสูตร  หอมบรรเทิง   นิกรยานนท์  นายอำเภอแก่งกระจาน

 

 

นาย สมนาม  พูลพิทักษ์  หัวหน้าจัดการต้นน้ำปราณบุรีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่.3

 

นาย ทองใบ  เจริญคง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน-ผู้ประสานงานโครงการติดตามและจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า-สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS.)ประเทศไทย

 

นาย สหัส  บุตรเล็ก  กำนันตำบลป่าเด็ง

 


    กิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปลูกพืชอาหารช้าง จำนวนทั้งสิน ๕๐ ไร่

และมีกิจกรรมย่อย

อีก ๗ กิจกรรม ได้แก่

1. การจัดแสดงนิทรรศการจาก ๓ หน่วยงาน ได้แก่

- นิทรรศการป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ โดยโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

- นิทรรศการการปลูกหญ้าแฝก โดยศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์พลับกลัดหลวง

- นิทรรศการการอนุรักษ์ช้างป่า โดยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย

2. กิจกรรม ปลูกพืชอาหารช้าง ได้แก่ ต้นไผ่,หวายป่า, หว้า, กล้วยป่า, หญ้าเนเปียร์ และการโรย เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี จินนี่ บาซ่า

3. กิจกรรม ยิงเมล็ดพันธุ์พืช

4. กิจกรรม ทำโป่งเทียม

5. กิจกรรม สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น

6. กิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด

7. กิจกรรม ปลูกหญ้าแฝก

กิจกรรมครั้งนี้มี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน และนักเรียนในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานเข้าร่วมจำนวน ๑,๒๐๐ คนเข้าร่วมงานครั้งนี้

 

   อย่าพลาดติดตามชมประมวลภาพกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างเฉลิมพระเกียรติฯ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น