จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป)"ไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์" พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าว วันอำลาในวาระเกษียณ เน้นย้ำ!"โครงการโคก หนอง นา โมเดล"

(ชมคลิป)"ไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์" พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าว วันอำลาในวาระเกษียณ  เน้นย้ำ!"โครงการโคก หนอง นา โมเดล"

 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมกล่าวอำลาและขอบคุณเนื่องในโอกาสครบวาระเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรการอบรมการสร้างสื่อ E-book และ AR (Augmented Reality) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ กิจกรรมการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลส่งเสริมช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2563 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ คือ  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดนราธิวาส ,การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ,การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2,การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2563 เป็นต้น  ณ ห้องโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ยังร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยงแสดงความยินดีและแสดงมุทิตาจิต ที่จัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ทั้ง 4 กลุ่มงานและ 13 อำเภอ ซึ่งท่านได้กล่าวขอบคุณกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำงานที่นราธิวาส ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญๆได้สำเร็จ กิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสอยู่ในระดับแนวหน้า ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ โดยท่านไม่รับของขวัญใดๆทั้งสิ้น เป็นพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสคนแรกที่ไม่รับของขวัญตอนเกษียณหรือตอนย้าย  สำหรับประวัติโดยสังเขป นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2503 ภูมิลำเนา อยู่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณทิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน) สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 


ผ่านหลักสูตรอบรม นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง(นพก.),อบรมทางไกลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่,นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง(นพส.),อบรมหลักสูตร THE 4 ROLES OF LEADERSHIP ,สัมมนาเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะกลยุทธ์นักบริหาร,อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.)ของกระทรวงมหาดไทย  เริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2527 ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อยู่ 1 ปี หลังจากนั้นกลับมาเติบโตในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ในภาคใต้มาโดยตลอด ได้เป็นผู้บริหารในตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555,เป็นพัฒนาการจังหวัดระนอง วันที่ 11 มกราคม 2556 และย้ายมาดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส(ประเภทอำนวยการสูง) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 จนครบวาระเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีผลงานดีเด่น เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ภาคีเครือข่ายและผู้ใต้บังคับบัญชา ล่าสุดได้รับรางวัล คนดีศรีทักษิณ ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนคนหนึ่งที่สามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น