จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันมหิดล

 อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันมหิดล
          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"        เนื่องในวันมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคนไทย โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้ทุกจังหวัดรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปตามพระราโชบาย       และวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยและการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น           เนื่องในโอกาสวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อำเภอรือเสาะ ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาส่งเสริมสุขภาพและลานส่งผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน โรงพยาบาลรือเสาะ เนื้อที่ 6 ไร่ มีการปลูกต้นชาฮ็อกเกี้ยน จำนวน 200 ต้น
          ซึ่งเป็นไม้ประดับทำเป็นแนวรั้ว ลดค่าใช้จ่าย ดูสวยงาม เป็นธรรมชาติ มีการตัดแต่งพุ่มไม้เดิมที่ปลูกไว้นานแล้ว มีการจัดทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน(สมาชิกอส.)และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

        โดยมีนพ.มาหามะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรือเสาะ อำนวยความสะดวกและจะเป็นผู้ดูแลรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามอย่างสม่ำเสมอ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น