โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

นายณการณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ตั้ง ‘สุขทัศน์’ นั่งรองผู้ว่าฯ

 

นายณการณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ตั้ง สุขทัศน์นั่งรองผู้ว่าฯ 

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายณการณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย

 


 


ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยตำแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้างการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

 

 


นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญของทางการยางแห่งประเทศไทย ที่มีผลงานและประสบการณ์ ที่แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆ กับการให้เกษตรกรได้มีความมั่นคงอย่างสูงสุดในอาชีพ อาทิเช่น เป็นผู้ร่างข้อบังคับและจัดทำแผนธุรกิจให้กับสหกรณ์น้ำยางไท จำกัด จนทำให้สหกรณ์น้ำยางไท จำกัด สามารถรวบรวมน้ำยางสดได้มากที่สุดในประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 1,200 ตันน้ำยางสด ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอำนาจการต่อรอง การซื้อขายน้ำยางสดทั้งด้านราคาและเนื้อยางแห้งที่เป็นธรรม และมีกำไรสุทธิจากธุรกิจรวบรวมน้ำยางสดเฉลี่ยปีละถึง 5 ล้านบาท

 

 


 

อีกทั้ง ยังเป็นผู้จัดทำโครงการ Surat Rubber Shop ซึ่งทำให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราได้ และสามารถทำให้โรงงานของยางจำนวน 6 โรงงานได้มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็นต้น

 

 

โดย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(เกษตรศาสตร์) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) พ.ศ. 2351, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เกษ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. พ.ศ. 2535 บรรจุเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานสงเคราะห์สวนยาง ระดับ 3 รวมอายุการทำงานจนถึงปัจจุบัน 26 ปี 11 เดือน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น