จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.)ครั้งที่ 7/2563

 

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.)ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)  มอบหมายให้ นายบุญพาศ  รักนุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส     เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการ คสป. และผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ     1.รายงานยอดรายได้การดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จำนวน 84 กลุ่ม จาก 3 กลุ่มงาน คือ ด้านเกษตร ด้านแปรรูป ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      2.รายงานยอดรายได้การดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ 4ร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      3.ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เมื่อวันจันทร์  ที่ 14  เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  เวลา  13.0016.30 น.      4.สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย  กลุ่ม value Diver 6  คณะ (D1 – D6) และกลุ่ม Enable Driven  6 คณะ (E1 – E 6)

      5.ผลการดำเนินงานของคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำอำเภอเดือนกันยายน 2563 ทั้ง 13 อำเภอ

      6. ผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2563    

      7. ผลขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2563 โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

      


8. การทบทวนปรับปรุงคณะทำงานขับเคลื่อน 3 กลุ่มงาน  (ด้านเกษตร   แปรรูป การท่องเที่ยวโดยชุมชน) ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนราธิวาส

     9.ร่างแผนบูรณาการการขับเคลื่อนของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดนราธิวาส 3 กลุ่มงาน ด้านเกษตร แปรรูป  การท่องเที่ยวโดยชุมชน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น