จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

"เอกรัฐ หลีเส็น" ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ สตรีมะนารอ สู่สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปี 2563

 

"เอกรัฐ หลีเส็น" ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ สตรีมะนารอ สู่สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปี 2563


วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ สตรี มะนารอ สู่สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปี 2563 โดยมีนางวิลาวัณย์ ต่วนเพ็ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส(กพสจ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน


สตรีไทยในยุคปัจจุบัน เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติ และกระทรวงมหาดไทย มอบหมายกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสตรีในชนบทให้มีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน/ตำบลด้วยตนเองโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสตรีทุกระดับ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาคและระดับประเทศ


 อีกทั้งสนับสนุนให้สตรีมีบทบาทสำคัญด้านต่างๆ เท่าเทียมกับบุรุษอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทำให้บทบาทสตรีเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป โดยในแต่ละปีได้มีการส่งเสริมให้สตรีทุกจังหวัด ร่วมกันจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงพลังความรักสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตน ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ


 จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดดำเนินการจัดงาน โครงการเสริมสร้างสมรรถนะสตรีมะนารอ สู่สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย เพื่อให้สตรีนราธิวาสได้แสดงพลังความจงรักภักดีที่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งแสดงพลังความรักความสามัคคีของสตรีทุกหม่บ้าน


 วันนี้มีสตรี จำนวน 156 คนได้มาร่วมพลังสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การแสดงของสตรี การมอบรางวัลสตรีดีเด่น 24 คน 1 ใน 24 คน มีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ที่ได้รับโล่รางวัลด้วยและมีการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาสตรีของจังหวัดนราธิวาส โดยนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส


 เป็นวิทยากรบรรยาย, หัวข้อ มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว บรรยายโดยนายอนันต์ แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ,หัวข้อ ศาสนากับครอบครัวในวิถีทางของโลกยุคปัจจุบัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ บาบออับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส/กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 


เป็นวิทยาการบรรยาย และมีนางสาวบุศรา เบ็นอะสาร ดีเจนา ชื่อดัง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น