โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(ชมคลิป)สตูล นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหลักนำ ภาพในการผลิตแผ่นยางธรรมชาติ ของสถาบันการสถาบันเกษตร ณ สตารินทร์รีสอร์ท


(ชมคลิป)สตูล นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหลักนำ ภาพในการผลิตแผ่นยางธรรมชาติ ของสถาบันการสถาบันเกษตร ณ สตารินทร์รีสอร์ท 



           วันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ และการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตของสถาบันการสถาบันเกษตร พร้อมด้วยนายธนรัฐ โคจรานนท์ สหกรณ์จังหวัดสตูล โดยมีนายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรกล่าวรายงาน

 ในนามผู้จัดการอบรมและผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติและการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตของสหกรณ์การเกษตรจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีการศึกษา วิจัย การนำยางพารามาใช้ในงานก่อสร้างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดทางถนน

 คือ หลักนำทางยางธรรมชาติ(Rubber Guide Post : RGP )และแบริเออร์คอนกรีตหุ้มยางพารา ( Rubber Fender Barrier : RFB ) และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่กำกับคุณภาพในการผลิตอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนน

 ที่ผลิตยางพาราพร้อมทั้งคัดเลือกร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองและวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนจัดเตรียมเครื่องมือและวัตถุดิบให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานและราคาตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด รวมไปถึงความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ(Rubber Guide Post : RGP )และแบริเออร์คอนกรีตหุ้มยางพารา ( Rubber Fender Barrier : RFB )

        ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติและการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตของสถาบันการเกษตรครั้งที่ 1 จังหวัดสตูลระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและฝึกปฏิบัติการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต( Rubber Fender Barrier : RFB )  

  รวมทั้งเพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามปริมาณมาตรฐานตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนดโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 ราย จากสถาบันเกษตรกร 14 แห่งในพื้นที่ 11 จังหวัดการจัดอบรมครั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรกรได้รับความอนุเคราะห์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต( Rubber Fender Barrier : RFB ) โดยวิทยากรจากกรมทางหลวงชนบทและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมทั้งชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลจำกัดที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกปฏิบัติ

       นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่าจากแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายเพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ผลผลิตจากยางพาราของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมในงบประมาณ 2563 - 2565 ปริมาณหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP ) จำนวน 1,603,651 ตัน และแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต( Rubber Fender Barrier : RFB ) จำนวน 12,282 กิโลเมตรทราบมาว่าปีการผลิต 2562/63 ที่ผ่านมาสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจยางพารา 661 แห่งมีสมาชิกรวม 355,181 ราย สมาชิกในครัวเรือน 1.42 ล้านราย

 พื้นที่ปลูก 3.4 ล้านไร่ในพื้นที่ 56 จังหวัดปริมาณน้ำยารวม 475,058 ตัน มูลค่า 16,998 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.7 ของผลผลิตทั้งหมดของสมาชิกสหกรณ์กระผมเชื่อมั่นว่าสถาบันการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประชุมฯในครั้งนี้และมีศักยภาพผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติตามนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในภาครัฐเพิ่มขึ้นสำหรับปี 2563 กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทกำหนดแผนใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตจำนวน 250 กิโลเมตรเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราแห้งของเกษตรกรปริมาณ 10,344 ตันซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปริมาณ 71%
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น