โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อำเภอเจาะไอร้องเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเด็กสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว


อำเภอเจาะไอร้องเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเด็กสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว


(right)เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่บูเกะกือจิ หมู่ที่ 12 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ชมรมผู้นำมุสลิมมะห์นราธิวาส (กียาดะห์)ร่วมกับ องค์กรอ๊อกแฟม และเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงหาความสันติภาพ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ ลดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา

 และช่วยเหลือเด็ก สตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรง (อำเภอเจาะไอร้อง) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การลดใช้ความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งสร้างความเข้าใจ การลดใช้ความรุนแรงให้แก่สมาชิกฯ โดยมีนายอัดดือนัน  หะยีมะมิง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเด็ก สตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงเข้าร่วมกว่า 80 คน (right)(right)สำหรับศูนย์ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเด็กสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือ และดูแลเด็ก สตรีที่ได้รับความรุนแรงจากครอบครัว ภายในชุมชนของตนเอง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นบทสนทนา เพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาทระหว่างผู้หญิง ผู้ชาย และในชุมชน

 ในการลดปัญหาการใช้ความรุนแรงต่างๆ โดยมีการถ่ายทอดหลัก ความรู้เรื่องการลดความรุนแรง  รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ การลดการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวให้กับคนในชุมชน ให้สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือ

 แนะนำคนในชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีระหว่างคนชุมชนในการลดใช้ความรุนแรง ทำให้คนในชุมชนเกิดคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้นต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น