โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รวมพลังสตรีรือเสาะ รณรงค์ปลูกผักสวนครัว แบ่งปัน สู่ภัยโควิด-19"


วมพลังสตรีรือเสาะ รณรงค์ปลูกผักสวนครัว แบ่งปัน สู่ภัยโควิด-19"

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วย  นางสาวอามีนี  สะอุ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน    พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลรือเสาะออก   และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่บ้านกาโดะ  หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะออก

  เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบเมล็ดพันธุ์ผัก  แก่ครัวเรือนตัวอย่างปลูกผักกินเอง  เพื่อลดรายจ่ายและได้ผักปลอดภัยไว้รับประทาน   เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุน  กิจกรรมเพื่อนบ้านปลูกผักร่วมกัน  บ้านเธอบ้านฉัน  แบ่งปันกันกิน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราเครื่องบินจากบริษัท เจียไต๋  จำกัด  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการ  น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน   ซึ่งได้เริ่มมีการรณรงค์ปลูกผักสวนครัวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 

และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชนให้หันมาปลูกผักกินเอง ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว  มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทำให้ประชาชนได้บริโภคผักสด ปลอดสารพิษ

 โดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง นอกจากจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แล้ว ยังสามารถสร้างค่านิยมที่ดี ในการรู้จักแบ่งปันให้กับคนในชุมชน สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้มยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสุขใจให้กับผู้ให้และผู้รับในยามวิกฤตโควิด 19 ซึ่งหมู่บ้านแห่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ปลูกสวนครัวครบ 100 % ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหมู่บ้านอื่นๆอีกต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น