โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

ยะลา "นพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ" รองหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาตลาดพิมลชัย (ตลาดรถไฟ)"


  ยะลา "นพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ" รองหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาตลาดพิมลชัย (ตลาดรถไฟ)" 


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรียรรยง เทศบาลนครยะลา นายนพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ รองหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจฯ ได้เข้าร่วมประชุมและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาตลาดพิมลชัย (ตลาดรถไฟ)"

เทศบาลนครยะลา ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา จัดการประชุม "หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาตลาดพิมลชัย (ตลาดรถไฟ)"

โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชย์พงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธาน และมีหน่วยงานจากทุกภาคส่วน อันได้แก่

-จังหวัดยะลา-กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า  -ศอ.บต.  -สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา -หอการค้าจังหวัดยะลา-สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาและ
-สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา

โดยสรุป

ในปัจจุบัน ตลาดพิมลชัยหรือที่ชาวยะลาเรียกกันว่า "ตลาดรถไฟ" ประสบปัญหาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
-ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ อาคารตลาด รางระบายน้ำ ถนน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และ
-ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดยะลาและปัจจัยสำคัญ คือ เทศบาลนครยะลาไม่สามารถดูแลความสะอาดได้อย่างทั่วถึง

เทศบาลนครยะลาจึงได้เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลาดสด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนยะลาต่อไป

จากการสัมภาษณ์ นายนพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ รองหัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า คือ ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

โดยสรุปที่ผ่านมาจังหวัดยะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายทหารจังหวัดยะลา ได้ใช้การมีส่วนจากทุกภาคส่วน คือ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและภาคประชาชนเข้ามาร่วมดูแลความปลอดภัยร่วมกัน ในเขตเทศบาลนครยะลา ตามแผนและมาตราการรักษาความปลอดภัยในเขตเศรษฐกิจเมืองยะลาต่อเนื่องเสมอมา

และจากการประชุมครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ได้สรุปมติจากที่ประชุมว่าให้เทศบาลนครยะลา หาแนวทางการแก้ปัญหาตลาดพิมลชัย(ตลาดรถไฟ)ในทุกด้านตามแนวทางจากที่ประชุมและการหารือร่วมกันในครั้งนี้

ทั้งนี้ให้เทศบาลนครยะลาและท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการเสนอแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาตลาดสดดังกล่าวต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น