โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้ เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส “ “ การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่ ๒


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้ เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส “ “ การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่ ๒

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้ เวลา 13.40-14.00 น. สถานี้วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส


การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพภาคที่ ๒
กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์
กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานีกองทัพภาคที่ ๒
ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2435 สมัยรัชกาลที่ ๕ รับผิดชอบพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของประเทศ มีพรมแดนติดกับ ๒ ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ราชอาณาจักรกัมพูชา
มีภารกิจหลัก ๕ ประการ คือ
1.การป้องกันประเทศ,
2 การรักษาความมั่นคงภายใน
3.การรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การช่วยพัฒนาประเทศ
5 การปฏิบัติทางทหารนอกเหนือการสงคราม


​สำหรับการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน มี ๒ กองกำลังป้องกันชายแดน คือ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดอุดรธานี
และกองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์
ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเส้นเขตแดน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๖๙ กิโลเมตร
ภารกิจหลัก คือการวางกำลังป้องกันชายแดน /ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย /การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด /ผู้หลบหนีเข้าเมือง /การค้ามนุษย์ /การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า /การค้าอาวุธ /สินค้าหนีภาษี /และอาชญากรรมตามแนวชายแดน /
การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนด้วยสันติวิธี และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ


รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติจากท่าน พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
รองแม่ทัพภาคที่ 2 ท่านให้เกียรติสัมภาษณ์
เรื่องการปฎิบัติงานหน้าที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 2 เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน

               และ พันเอก ณัฏฐ์   ศรีอินทร์  รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พลตรี สวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

  อย่าลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 17
มกราคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ


CR..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น