โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมหารือกรรมการบริหารเพื่อขับเคลือนความมั่นคงพระพุทธศาสนา

สำนักงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมหารือกรรมการบริหารเพื่อขับเคลือนความมั่นคงพระพุทธศาสนา


     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้/รายงาน

   ตามที่สำนักงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กราบนิมนต์/เรียนเชิญบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ทำหน้าที่คณะกรรมการ/หัวหน้าฝ่ายภายในสำนักงานศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการภายในสำนักงานศูนย์ฯ  ตามที่ประชุมเมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ที่ผ่านมา

   โดยในวันนี้(๑๑ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐) ณ ตึกอาจารทิม ชั้น ๕ วัดตานีนรสโมสร มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๐ รูป/คน โดยมี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอนาทวี,  อธิการบดีวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี, เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม สำหรับฝ่ายฆราวาส ได้แก่ พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/นายกสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา และผู้แทนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้(มพศ.จชต.)  ผลจากการประชุมตามวาระที่ ๓ หารือ/ประสานงาน ได้ข้อสรุปดังนี้

  ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานศูนย์ฯ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันให้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในการประชุมครั้งต่อไป

  ๒. การพิจารณาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำแต่ละฝ่าย สำนักงานศูนย์แต่ละฝ่ายสรุปดังนี้
               ๒.๑ พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ฯ
               ๒.๒ พระครูสุวัฒนาภรณ์(สุภัทร อริโย) เจ้าคณะอำเภอนาทวี ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ฯ(รองท่านที่ ๑) และทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลหัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ(พิเศษ) โดยมี    พระครูโฆษิตสุตาภรณ์ เป็นหัวหน้าฝ่าย

       ๒.๓ พระมหาวิเชียร วชิรธัมโม อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ฯ(รองท่านที่ ๒) และทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลหัวหน้าฝ่ายการศึกษา โดยจะดำเนินการแจ้งรายชื่อหัวหน้าฝ่าย และคณะทำงาน ภายในวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒
       ๒.๔ พระครูสุตตปัญญากร รักษาการเจ้าคณะตำบลบ้านโหนด/เจ้าอาวาสวัดนาม่วง ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ฯ(รองท่านที่ ๓) และทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแผ่ โดยมี พระครูวรพุทธาภิรักษ์  รักษาการเจ้าอาวาส วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) เป็นหัวหน้าฝ่าย

       ๒.๕ พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/นายกสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์ฯ(รองท่านที่ ๔/เลขาธิการ) และทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
       ส่วนคณะทำงานในแต่ละฝ่าย ให้ท่านที่ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย เป็นผู้สรรหาและส่งรายชื่อให้กับเลขาฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานศูนย์ฯ (นายกุศล ขุนดำ) ภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
       ๓. การระดมทุน และเปิดบัญชี ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการดังนี้
                    ๓.๑ บัญชีศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ บัญชีที่ ๑ เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ จากภาครัฐ
                    ๓.๒ บัญชีกองทุนเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในนามบัญชีวัดตานีนรสโมสร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น