โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคมเข้มข้น.. นักรบชุดดำ Tactical Combat Motorcycle Special Team ( MCTS-T ) ทหารพราน จู่โจมชุดปฎิบัติการพิเศษ 2213

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคมเข้มข้น.. นักรบชุดดำ
Tactical Combat Motorcycle Special Team ( MCTS-T ) ทหารพราน จู่โจมชุดปฎิบัติการพิเศษ 2213


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

เข้มข้น.. นักรบชุดดำ
Tactical Combat Motorcycle Special Team ( MCTS-T )
ทหารพราน จู่โจม
ชุดปฎิบัติการพิเศษ 2213

บันทึกเทปการปฎิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22
รอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมสัมภาษณ์
พันเอก พิทักษ์พล ชูศรี
ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๒๒

ลงพื้นที่ปลอดภัยดูแลพี่น้องประชาชนตามนโยบายพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์. แม่ทัพภาคที่ ๔ และ ผอ.รมน.ภาค๔

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22
รอยต่อระหว่างจังหวัดปัตตานีและ ยะลา

​- มุ่งเน้นตามแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา เพื่อลดการใช้ความรุนแรง สนับสนุนแนวทางสันติวิธี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ ตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560- 2562 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ” โดยเน้นความสำคัญ ๔ ประเด็น ได้แก่
​​๑. รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือเป็นวาระแห่งชาติ
​​๒. กรอบทิศทางของนโยบาย ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
​​๓. กอ.รมน. และ ศอ.บต. ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมีการบูรณาการ และบรรลุผลทางปฏิบัติ
​​๔. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ทั้งการจัดทำแผนงานโครงการ และแผนงบประมาณเชื่อมโยงภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์

  อย่าพลาดติดตามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จัดเต็มทุกวินาที
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2562
เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น