โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผู้แทนพิเศษรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนผุดโครงการไฟฟ้าประชารัฐเพื่อความมั่นคง


ผู้แทนพิเศษรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนผุดโครงการไฟฟ้าประชารัฐเพื่อความมั่นคง
   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ รายงาน


          วันที่ ๙ ธันวาคม 25๖๒ พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่รับผิดชอบขับเคลื่อน กลุ่มงานที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกชุมชนระดับตำบลเพื่อเข้าร่วมโครงการ โรงไฟฟ้าชุมชนประชารัฐเพื่อความมั่นคง ณ ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์  กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

           โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, พลโทเพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานที่ ๑ (พลเอกปราการ ชลยุทธ), ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน, ประธานสภาสันติสุขตำบล และที่ปรึกษาด้านพลังงานร่วมประชุม


          สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประชารัฐเพื่อความมั่นคง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซล่าเซลล์  โดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนที่เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์การผลิต ชุมชนให้การสนับสนุนพื้นที่จัดทำโครงการ ซึ่งต้องใช้ที่ดิน 10 ไร่ ต่อการผลิตพลังงาน 1 เมกกะวัตต์  ทั้งนี้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความพร้อม ในการจัดสรรพื้นที่ ที่ตั้งโครงการ และต้องผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดคือ


        เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาฯ หรือชุมชนสันติสุข (กำปงตักวา) และเป็นชุมชนที่มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  มีการขับเคลื่อนงานของสภาสันติสุขตำบลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ ขณะนี้มีพื้นที่เป้าหมายนำร่อง 12 ตำบล เป้าหมายสำรอง 1๐ ตำบล จากเดิมเป้าหมายนำร่อง 10 ตำบล เป้าหมายสำรอง 12 ตำบล ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จะทำการสำรวจเพื่อยืนยันความพร้อมและส่งข้อมูลให้กับผู้แทนพิเศษอีกครั้ง

          ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประชารัฐเพื่อความมั่นคง จะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชุมชนจะได้รับผลประโยชน์จากการจำหน่ายในอัตราร้อยละ 20 ส่วนเอกชนร้อยละ ๘๐ (เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี) เป็นระยะเวลา ๒๕ ปี


      จะก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ชุมชนเข้มแข็ง และรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ของชุมชน เช่น การช่วยเหลือเด็กกำพร้า สตรี คนชรา การแก้ปัญหายาเสพติด และอื่นๆ ที่สภาสันติสุขตำบลเห็นชอบร่วมกัน  และหลังจาก 15 ปี ต่อจากนั้น ชุมชนจะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น