จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คนดี.. มีคุณภาพ สร้างคนเก่ง..สู่สังคม ต้องมีที่ยืนอยู่..ในสังคม (ชมคลิป)


คนดี.. มีคุณภาพ สร้างคนเก่ง..สู่สังคม ต้องมีที่ยืนอยู่..ในสังคม (ชมคลิป)
เมื่อคนดีถูกรังแก..เริ่มที่มาของโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15โครงการนี้เริ่มต้นที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15


ได้ทำหนังสือสั่งการให้โรงเรียนวัดขนาดพื้นที่ว่างสำหรับงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ส่งสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และเรียกประชุม ผอ.โรงเรียนที่มีรายชื่อตามหนังสือราชการที่ส่งมาให้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่ฯ (ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้งานและมองว่าเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ชุมชน หากได้รับการจัดสรรหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ครั้งนี้)

โดยในวันที่ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้มีการจัดเตรียมเอกสารแบบแปลนโครงสร้าง ประมาณการราคา เพื่อให้โรงเรียนเอาเอกสารดังกล่าวไปประกอบของบประมาณ และให้โรงเรียนเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ (ให้ ผอ.โรงเรียน ลงนาม) แล้วส่งกลับไปที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ รวบรวมและส่งเอกสารโครงการที่โรงเรียนเขียนขอสนับสนุนงบประมาณส่งไปที่ สพฐ.

หลังจากนั้น สพฐ. อนุมัติโครงการ ให้โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ได้รับงบประมาณก่อสร้างหลังคาฯดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน สี่ล้านเจ็ดแสนกว่าบาท และได้มีผู้รับเหมาก่อสร้างมาจากกรุงเทพ มาแสดงตัวและมาให้โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาและขอเข้าดำเนินการก่อสร้าง


         ผู้รับเหมารายนี้ได้รับเหมางานก่อสร้างให้กับโรงเรียนทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 11 โรงเรียน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้เข้าดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามสัญญา ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนไปที่ สตง. ว่าพบทุจริตการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (ราคาสูงเกินความเป็นจริง)จำนวน 11 โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้(ทั้งๆที่เอกสารทั้งหมด โรงเรียนก็เอามาจากหน่วยงานของสพฐ.และ ผู้มีอำนาจก็เห็นชอบลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้โครงการแบบนี้ก็เคยสร้างมาแล้วไม่รู้กี่โรงเรียน แต่ไม่เคยถูกร้องเรียน) หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์แบบเดียวกันสร้างที่กรุงเทพ ก็ราคาการก่อสร้างเท่ากัน แต่สร้างที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสกลับถูกมองว่าราคาสูงเกินความเป็นจริง

      ทำให้ทางสพฐ. ต้องตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและผู้กระทำผิด ผอ.โรงเรียนและคณะครูที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯนี้ทั้งหมด ถูกตั้งกรรมการสืบสวนและระหว่างนี้ผอ.โรงเรียนและคณะครูที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ก็ถูก ปปช.จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการสืบสวนควบคู่กันไปด้วย


      เวลาผ่านไป สพฐ. ชั้นสืบสวนสรุปผลว่ามีความผิดจริง(สร้างที่กรุงเทพกับที่นราธิวาสราคาเท่ากัน นราธิวาสผิด)และส่งเรื่องให้กศจ.นราธิวาส ดำเนินการสอบสวนและลงโทษวินัยร้ายแรง ผอ.โรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน(ลงโทษ ผอ.โรงเรียนเท่านั้น) ทั้งๆที่เริ่มต้นโครงการมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และได้รับการอนุมัติโครงการโดยผู้มีอำนาจสั่งการ แต่บุคคลกลุ่มมีอำนาจกลับไม่ถูกดำเนินการใดๆทั้งสิ้นจบแค่นี้ก่อน. พอจะเห็นภาพกันไหม ว่ากลุ่มผลประโยชน์คือใคร

 ...ยิ่งเขียนยิ่งเศร้าใจกับ ผอ.โรงเรียนที่ต้องถูกรับบทเป็นแพะบูชายันต์ ทั้งๆที่ทุ่มเทกับการทำงานมาอย่างหนัก ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ มองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ชุมชน แต่กลับต้องถูกลงโทษอย่างร้ายแรง และถูกมองเป็นคนไม่ดีในสังคม..ทั้งๆที่คิดดี ทำดี มาโดยตลอด..

        ครับ ย้อนเวลา..จากวันนั้น..ถึงวันนี้.นับตั้งแต่ ผอ.นิกร เซ้งเถียร มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมถ์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  .ด้วยระยะเวลา 2 ปีกว่า ความเปลี่ยนแปลงทุกๆด้าน ด้วยความมุ่งมั่น..ตั้งใจ  ยึดหลัก "วิชาการเด่น กีฬาดัง ศาสนาดี" สานฝันโครงการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  และได้พัฒนาโรงเรียน “มีคุณภาพ สร้างคนเก่ง สู่สังคม “ .คนดีต้องเคียงคู่กับสถาบันแห่งนี้.

          ซึ่งก่อนที่ ผอ.นิกร เซ้งเถียร  จะมารับตำแหน่งผู้อำนวยการแห่งนี้ มีเด็กที่เข้าเรียนสถานบันแห่งนี้เพียง 200กว่าด้วยระยะเวลา 2 ปีกว่าปัจจุบันมีนักเรียนเข้าเรียน กว่า600คน เป็นความภาคภูมิใจทึ่ได้ผู้บริหาร. เข้าใจ..เข้าถึง..พัฒนา ร่วมด้วยช่วยกัน.เพื่อคุณภาพชีวิตเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมที่จะเป็นกำลังของสังคมและประเทศชาติ..
         เราชาวรือเสาะและผู้ปกครองลูกหลานที่ได้เข้าเรียนสถาบันแห่งนี้..ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.นิกร เซ้งเถียร ผอ.ร.ร.รือเสาะชนูปภัมถ์. คนดี...มีที่ยืนอยู่ในสังคมตลอดไป...

        สำหรับประวัตินายนิกร เซ้งเถียร อายุ 38 ปี เป็นชาว ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ปี 2548 ปี 2555 รองผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส จนกระทั่งถึงปี 2557 และสุดท้ายก็ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ เมื่อวันที 28 พฤษภาคม 2558


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น