โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ปละคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจากโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม 52 โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่สนใจ กว่า 1,371 คนมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ปละคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจากโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม 52 โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่สนใจ กว่า 1,371 คน


        
        เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 มิ.ย. 61 ณ ห้องประชุม ดร.สุพัฒน์ ศรีสมวัสดิ์ ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดโครงการโครงการสอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา จำนวน 52 โรงเรียน


             มีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 780 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาส ดร.อาสลัน หิเล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ บุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
 ดร.อาสลัน หิเล คณะบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์ มีนโยบายในการพัฒนาด้านการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้           จึงมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ สอนเสริมความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการสอนเสริมความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในรายวิชาฟีสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ รายวิชาละ 15 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง

       สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จ.นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล สนใจเข้าร่วมโรงการ จำนวน 52 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 1,371 คน อย่างไรก็ตามด้วยการบริหารโครงการรูปแบบค่ายวิชาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง 

        จึงสามารถรับผู้เข้าร่วมโครงการได้เพียง 780 คน จาก 39 โรงเรียน โดยแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น 15 กลุ่มๆละ 50 – 52 คน มีอาจารย์ผู้สอนสาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี และคณะคณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน หมุนเวียนกันสอนจนครบทุกกลุ่ม


       ด้าน น.ส.สุรีนา คาร์เดย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 6 โรงเรียนดารุสศาสตร์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เปิดเผยว่า จากการที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ จัดได้ว่าเป็นค่ายที่ดีมาก จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายกลับไป และหลังจากที่ได้มาร่วมค่ายแล้วพบว่าได้เรียนทั้งแล็บและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยและยังได้พบปะและรู้จักเพื่อนใหม่ๆและมีประโยชน์ต่อนักเรียนที่ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งดีๆใหม่ๆและอยากให้โครงการนี้มีต่อๆไปเพื่อน้องๆรุ่นหลังจะได้มีโอกาสเรียนรู้และรับประสบการณ์ด้านนี้ด้วย .

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น