โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

เปิดแล้ว! นราธิวาส อุทยานการเรียนรู้ "TK park" ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา หวังพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ (ชมคลิป)

เปิดแล้ว!  นราธิวาส อุทยานการเรียนรู้ "TK park" ณ  ค่ายกัลยาณิวัฒนา หวังพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ (ชมคลิป)

   วันนี้ 7 ก.ย.60 คุณ พาลินี  นาควานิช ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้  ณ ค่ายกัลยาณิวัฒนา  ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ตามที่สมาคมแม่บ้านทหารบกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้"โครงการพัฒนาห้องสมุดมีขีวิตในค่ายทหาร"เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในค่ายทหารทั่วประเทศ กรมทหารราบที่ 151 และชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 151


     จึงนำโครงการมาจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ค่ายกัลยาณิวัฒนา โดยหวังให้เป็นศูนย์กลางของเยาวชนในค่ายกัลยาณิวัฒนาและชุมชนใกล้เคียงรอบค่ายทหารเพืรอส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างโอกาสให้เยาวชนทุกกลุ่มในพื้นที่ได้แสดงออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

    เพื่อให้เกิดความเจ้าใจกันมากขึ้น เป็นการสร้างความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติจองคนในพื้นที่ ตอบโจทย์ปัญหาในการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเป็นความพยายามที่จะดึงเยาวชนให้กลับมาศึกษาในบ้านเกิด พร้อมพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคม ทั้งนี้ การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ค่ายกัลยาณิวัฒนา เกิดขึ้นเพราะสถานการณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เด็กขาดโอกาสอย่างมากในเรื่องการอ่านและการเรียนรู้    ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสและลดความเหลื่อมลำ้ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไประหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ละให้เกิดความเท่าเทียม ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ และมุ่งเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้แหล่งเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นมีความยั่งยืน กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จึงได้ร่วมมือกันในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ค่ายกัลยาณิวัฒนา ขึ้น ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมา


    ทั้งนี้สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(TK Park) ยังให้การสนับสนุนสื่อการสอน ครุภัณฑ์ต่างๆจัดอบรมสัมนาเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 2 ครั้ง และมอบหมายให้อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส อุทยานการเรียนรู้ยะลา เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำมาโดยต่อเนื่อง เพื่อให้อุทยานการเรียนรู้ค่ายกัลยาณิวัฒนา 


    เป็นแหล่งเรียรู้ตามแนวคิด "ห้องสมุดมีขีวิต" สำหรับส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน ในค่ายกัลยาณิวัฒนารวมทั้งขุมชนรอบค่ายและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนั้น หน่วยยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 15 และผู้บังคับการพลทหารราบที่ 151 เพื่อมาดำเนินการจนสำเร็จในวันนี้


ขอบคุณภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น