โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยะลา สนง.พัฒนาสังคมฯ ส่งมอบรถยนต์สำหรับใช้เป็นยานพาหนะรับ-ส่งน้องพิการตามโครงการช่วยน้องพิการจากบันไดบ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้ ให้ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 8 อำเภอของยะลา มูลค่าเกือบ 7 ล้านบาท


ยะลา สนง.พัฒนาสังคมฯ ส่งมอบรถยนต์สำหรับใช้เป็นยานพาหนะรับ-ส่งน้องพิการตามโครงการช่วยน้องพิการจากบันไดบ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้ ให้ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 8 อำเภอของยะลา มูลค่าเกือบ 7 ล้านบาท

เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2560  เวลา 09.30 น.  ที่บริเวณหน้าอาคาร 3 อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีการ ส่งมอบรถยนต์สำหรับใช้เป็นยานพาหนะรับ-ส่งน้องพิการ ตามโครงการช่วยน้องพิการจากบันไดบ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้ โดยมีนายวรเชษฐ์ พรหมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่าการชาดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งตัวแทนผู้พิการ เข้าร่วมงาน 

นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา  กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สืบสานแนวพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม   บรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2559 และมีพระราชดำริฯ  เรื่องการดูแลคนพิการทางสมอง
 โดยมอบหมายให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นหน่วยงานหลัก

 โดยได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการตามแนวกระแสพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดูแลคนพิการทางสมอง เพื่อดำเนินการส่งเสริมการดูแล    การให้ความช่วยเหลือทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

         “ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในการดำเนินการจัดทำโครงการช่วยน้องพิการจากบันไดบ้านสู่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัด    ภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม เป็นเงิน จำนวน 6,568,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถยนต์ จำนวน 8 คัน และขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นยานพาหนะสำหรับรับ ส่ง เด็กพิการสู่ศูนย์การเรียนรู้ ทั้ง 8 อำเภอ

        โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้พิการ ประจำอำเภอ ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการประจำอำเภอเบตง ตั้งอยู่ที่โรงเรียน   บ้านใหม่ (วันครู 2503)  ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการประจำอำเภอธารโต ตั้งอยู่ที่โรงเรียน  บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 

        ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการประจำอำเภอยะหา ตั้งอยู่ที่โรงเรียน   บ้านกาตอง ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง  ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการประจำอำเภอกาบัง ตั้งอยู่ที่โรงเรียนลาแล ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ  ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการประจำอำเภอกรงปินัง ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะโละซูแม

        ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง  ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการประจำอำเภอรามัน ตั้งอยู่ที่โรงเรียน   บ้านนาเตย ผู้รับผิดชอบ เทศบาลตำบลโกตาบารู   ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการประจำอำเภอบันนังสตา ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ผู้รับผิดชอบเทศบาลตำบลบันนังสตา  และศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้พิการประจำอำเภอเมืองยะลา ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ ผู้รับผิดชอบ เทศบาลตำบลลำใหม่

   และในครั้งนี้ มีการมอบรถเข็นนั่งให้แก่ผู้แทนคนพิการ จำนวน 10 คันจากจำนวนรถเข็นที่ได้รับสนับสนุนจากสถานีวิทยุ จส. 100 จำนวน 35 คันด้วยนางสุดา สุหลง กล่าว
ขอบคุณมูกะตา หะไร ยะลา


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น