โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สื่ออออนไลน์เว็ปไซต์ปลายด้ามชวานชายแดนใต้ "รวมพลังสื่อมวลชน" ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 สมทบทุนสร้างเจดีย์ 5 ยอด บนวิหารพุทธคยา(จำลอง) 1ใน 4 สังเวชนียสถาน ณ วัดฉัททันต์สนาน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (มีคลิป)


สื่ออออนไลน์เว็ปไซต์ปลายด้ามชวานชายแดนใต้  "รวมพลังสื่อมวลชน" ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม  2567 สมทบทุนสร้างเจดีย์ 5 ยอด บนวิหารพุทธคยา(จำลอง) 1ใน 4 สังเวชนียสถาน ณ วัดฉัททันต์สนาน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส (มีคลิป)  

                                                

                        โดย นายเฉลียว คงตุก  (นายหัวไทร) อดีตบรรณาธิการดมชัดลึก กรรมการมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้และรองประธานสมาพันธ์จิตอาสาจิตอาสาชาวใต้

                 เป็นประธานคณะกรรมการ เครือข่ายสื่อมวลชน  และคณะสื่อมวลชนทั่วประเทศ

                                                         

            

        เพื่อถวายเป็น พระพุทธบูชา  แหล่งเรียนรู้ ทางพระพุทธศาสนา   ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โดยโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนก่อสร้างสังเวชนียสถาน 4 ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 905-0-54938-1

นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการเว็ปไซต์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  ผู้ประสานงาน/ ประชาสัมพันธ์


 เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา แหล่งเรียนรู้ ทางพระพุทธศาสนา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนก่อสร้างสังเวชนียสถาน 4 ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 905-0-54938-1 สำหรับโครงการก่อสร้างสังเวชนียสถาน ๔ (ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน จากประเทศอินเดีย - เนปาล) -วัตถุประสงค์ 1.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 2.เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ / 84 พรรษา 3.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางพระพุทธศาสนาแก่ พระภิกษุ สามเณร นักเรียน ประชาชน งบประมาณที่ยังขาด

 1. เจดีย์องค์ใหญ่ ขนาดฐาน 4 x 4 เมตร ยอดขนาด 1.8 x 1.8 เมตร สูง 9.84 เมตร จำนวน เกิน 500,000 บาท   2. เจดีย์องค์เล็ก 4 มุม ขนาดฐาน ขนาด 1.8 x 1.8 เมตร ด้านบน ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร สูง 3 เมตร งบประมาณองค์ละ 100,000 บาท 4 องค์ รวม 400,000 บาท

 3. กำแพง 4 ด้าน 10 เมตร สูง 60 เซนติเมตร วงเงิน 100,000 บาท รวม งบประมาณ 1,000,000 บาท ด้วยวัดฉัททันต์สนานโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส ได้จำลองสังเวชนียสถาน ๔ (ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน) ขึ้น ณ วัดฉัททันต์สนาน หมู่ที่1 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 ขณะนี้ ได้ก่อสร้างเสร็จไป 3 สังเวฯ แล้ว ยังเหลือสถานที่ตรัสรู้ คือ วิหารพุทธคยา ได้จำลอง ตัวพระวิหารเสร็จไป90 เปอร์เซ็นต์ และยังไม่ได้ดำเนินการคือเจดีย์ 5 ยอด บนวิหารพุทธคยา เนื่องจากขาดงบประมาณ อีกประมาณเก้าแสนกว่าบาท

                นายเฉลียว คงตุก  (นายหัวไทร)เป็นประธานคณะกรรมการ เครือข่ายสื่อมวลชน  

ในการนี้ จึงใคร่ขออนุญาตตั้งท่านเป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบการก่อสร้างเจดีย์ 5 ยอด ตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ให้ลูกหลานได้ศึกษา เรียนรู้ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้สืบไป


รายชื่อผู้มีจิตศรัทธา.......

รายชื่อผู้โอนเงินเข้าบัญชี ฯร่วมสมทบสร้างเจดีย์ 5 ยอดบนวิหารพุทธคยา(จำลอง) 1 ในสังเวชนียสถาน 4 วัดฉัททันต์สนาน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  1.ลูกตาลอุทิศให้คุณพ่อพระอาณัต     3,500  บาท  

  2.คุณกนิษฐ์  อนุพงศ์  100 บาท

  3.คุณสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่ง  300  บาท

  4.ไม่ออกนาม  100  

  5.นายนิรัตน์ สะมาร์ นางทองสุข ภักดี  นายโยฮาคิม  เม้ดเลอร์  500 บาท(ในนามประพันธ์)

  6.คุณณัฐภณ  เดชพงษ์โชติ  500 บาท

  7.คุณสุพงศ์  วัชรกุล  200  บาท

  8.คุณอุบลกุลเกษมาราภรณ์  100 บาท

9.คุณประไพ  สุทธิมิตร  200  บาท       10.ไม่ประสงค์ออกนาม   200  บาท

 11.คุณประพันธ์  ตั้นวัฒนา  1,000 บาท

 12.คุณอนุโรจน์  โรจนหัสดิน  500  บาท

13.คุณถาวร-สุณี  มณีนิล  500 บาท

  14.คุณประพิศ  ศรีแสงจันทร์  500  บาท

  15.คุณปรัภัส  รัตนะ  500  บาท

  16.คุณอาริยา  วัฒนวิทยากุล  500  บาท

17.คุณสถาพร  โลห์สุริยะ  500 จะบาท

  18.คุณชีพ  พูลสวัสดิ์  500  บาท

  19.คุณอวยพร  เสรีดำริ  500  บาท

  20. คุณกิติยา  เอียดนุสรณ์  200  บาท

  21.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  100  บาท

  22.คุณหทัย  จาตุรโอภาส  200 บาท

  23.วาที่ร.ต.ธนกร  บุญสิริช  99 บาท

  24.ไม่ประสงค์ ฯ  100  บาท

  25.  ไม่ประสงค์ฯ  100  บาท

  26.ไม่ประสงค์ฯ  100  บาท

  27.ไม่ประสงค์ ฯ 100  บาท

  28.ไม่ประสงค์ฯ  100  บาท

  29.คุณประภัส  รัตนะ  500  บาท

  30.คุณวิวัฒน์  มังคลารัตน์  500  บาท

  31.ไม่ประสงค์ฯ  115  บาท

  32.ไม่ประสงค์ ฯ  100  บาท

  33.คุณสมใจ  ไพมณี  100  บาท

  34.ไม่ปนะสงค์ ฯ  300  บาท

  35.ไม่ประสงค์  100  บาท

  36.คุณปราณีต  มุกดา  100  บาท

  37.ไม่ประสงค์ ฯ  100  บาท

  38.คุณณรงค์ศักดิ์  มณีแสง  500  บาท 

  39.ไม่ประสงค์ ฯ  100  บาท

  40.คุณกนกกร  โอภิธาพร(สุภาพ)  500  บาท

41.ไม่ประสงค์ ฯ  100  บาท

  42.คุณวัฒนา  สุจิวัฒนารัตน์  100  บาท

  43.คุณวิมลรัตน์  เมธาคุณ  500  บาท

  44.คุณธวัช  แท่นทอง  500  บาท

  45.คุณสมบูรณ์  คุปตภากร  100  บาท

  46.คุณกิตติ  พฤกษ์ศรีรัตน์ 100  บาท

  47.คุณสรายุทธ ฯ  100  บาท

  48.คุณสุดจิตต์  ไชยคง  100  บาท

   49.คุณลิสี  วีรวงศ?ตระกูล  300  บาท

   50.คุณชนากันต์  ทองศรี  399  บาท

  51.คุณสาลี  อินทรสังข์  500  บาท

  52.คุณกิติพงษ์  คิ้วดำ  500  บาท

  53.คุณสุรางคณา  รักไชย  100  บาท

  54.ไม่ประสงค์  100  บาท

  55.คุณวีรพงษ์  สารบรรณ  500 บาท

  56.คุณกฤษดา  กองสุผล(กาญจนา)  1,000

  57.ไม่ประสงค์  100  บาท

   58.คุณพนิดา  วรรณวงศ์  100  บาท

   59.คุณวิจิตร  เทพเพชรรัตน์  500  บาท

  60.คุณประดิษฐ์  แก้วมณี  1,000  บาท

  61.คุณประเวทย์ ยะลา  119 บาท

   62.คุณศุภดา  จารุบัณฑิต  100  บาท

  63.คุณมัทนา  คงอินทร์  200  บาท

  64.คุณอภิชาติ  ขาวสุริจันทร์  500  บาท

  65.คุณธนวดี  พิชญาภรณ์  55  บาท

  66.คุณสุพร  แผ่แสงจันทร์  1,000  บาท

  67.คุณธสร  จิตต์อรุณ  500  บาท

  68.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  200  บาท

 69. คุุณนงลักษณ์  บุญเขตต์  500  บาท

  70.อุทิศให้คุณพ่อ - คุณแม่  1,000  บาท

  71.


นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการเว็ปไซต์ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  ผู้ประสานงาน/ ประชาสัมพันธ์


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น