โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รมต.ยุติธรรม เปิดกิจกรรมเมาลิดตำบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อรำลึกถึงคุณธรรมคำสอนของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในพื้นที่

 พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รมต.ยุติธรรม เปิดกิจกรรมเมาลิดตำบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อรำลึกถึงคุณธรรมคำสอนของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 
วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2566) ที่ ศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลปะแต ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา กิจกรรมเมาลิดตำบลปะแต ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ที่ 1445 โดยภายในงานมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ นายกเทศมนตรีตำบลปะแต นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก


พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า ในประเทศไทยมีพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามแม้จะไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศไทย แต่สำหรับในพื้นที่ 3 จังหวัดก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและระลึกถึงสิ่งที่ท่านนบีได้ทำ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ท่านนบีถือได้ว่าเป็นแบบอย่างในการเปลี่ยนแปลงคน ให้มีความเสมอภาค ให้เคารพในความเป็นคน โดยใช้คัมภีร์อัลกุรอาน มาเปลี่ยนจากคนไม่รู้ให้เป็นคนที่มีความรู้ ให้เป็นคนดีมีจริยธรรม ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเพื่อสร้างสันติภาพและสร้างสันติสุข กิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก 

สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา กิจกรรมเมาลิดตำบลปะแต ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ที่ 1445 ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการเชิดชูเกียรติประวัติ ของท่านศาสดามูฮัมหมัด เทศบาลตำบลปะแต ร่วมกับ ชมรมอีหม่าม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมตาดีกา ชมรมกลุ่มสตรี  ชมรม อสม. ตำบลปะแต และหน่วยงานราชการในพื้นที่

 จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเมาลิตำบลปะแตขึ้น เพื่อให้พี่น้องมุสลิมตำบลปะแต ร่วมสดุดีและศึกษาทบทวนคำสอนและพระจริยวัตรที่ดีงามเป็นแบบอย่างต่อมวลมนุษย์โลก การจัดกิจกรรมเมาลิดตำบลปะแต ได้มีการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย   การสรรเสริญท่านศาสดามูฮัมหมัดหรือการอ่านบัรซันยี การบรรยายธรรมทางศาสนา เป็นการสร้างจิตสำนึกแห่งคุณธรรม ความดี ในจิตใจให้กับพี่น้องมุสลิมตำบลปะแตเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ตลอดจนร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสังคมให้มีความมั่นคงต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น