โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นราธิวาส - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่” (มีคลิป)

 นราธิวาส - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่” (มีคลิป)

 
เมื่อวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ พร้อมด้วยนายซูลกิฟลี เจะและ   จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ระยะสั้น 3 วัน มีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านโต๊ะเวาะ จำนวน 7 ราย โดยมีนายประเสริฐ กองสง  รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานตามโครงการพระราชดำริฯ สนับสนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้นอกภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ดีขึ้น กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านโต๊ะเวาะ เป็นกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ซึ่งรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทำจากไม้ไผ่จักสานร่วมกับย่านลิเภา โดยมีลักษณะเป็นไม้ไผ่ผ่าซีกสานเป็นโครงพร้อมขึ้นลายดอกพิกุลด้วยย่านลิเภา และขึ้นรูปเป็นรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กระด้ง โคมไฟ ชุดรองจาน ฯลฯ ทำให้มีลักษณะโดดเด่นมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง สามารถนำไปใช้ หรือเป็นวัสดุตกแต่งบ้าน ร้านอาหาร โรงแรม ของฝากในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
  *ด้านสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส มีแนวทางที่จะหนุนเสริมเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาสินค้าด้านศิลปหัตถกรรมให้มีมูลค่าสูง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ต่อไป

 *** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ,นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ รายงาน

เดลิมิเร่อร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ ส่องทุกมุมมอง สู่โลกโซเซียล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น